DJ - Kolding

 

 
 

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd

§ 13 Områder

Stk. 1. Der oprettes indtil 98 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne.

Stk. 2. Foreningerne henhører under ét Kommunalt Fællesråd.

Stk. 3. Driften af de Kommunale Fællesråd finansieres af Jægerforbundet i overensstemmelse med nærmere af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 4. Såfremt der i en kommune ikke er mindst én jagtforening, udpeger hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsen den eller de lokale personer, der varetager tilsvarende opgaver, som ellers varetages af Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd.

§ 14 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds kompetence og sammensætning

Stk. 1. Årsmødet har den øverste myndighed i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd.

Stk. 2. Årsmødet er sammensat af

1) Bestyrelsen i det Kommunale Fællesråd
2) Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen


§ 15 Ordinært årsmøde i de enkelte Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd

Stk. 1. Ordinært årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker gennem Jægerforbundets medlemsblad senest fire uger før mødet.

Stk. 3. Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere jf. § 14, stk. 2, nr. 2.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af JKF-bestyrelsen, skal skriftligt være JKF- formanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke
3. Valg af formand
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillingen skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før kredsmødet, idet kredsformanden kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt


§ 16 Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen i det Kommunale Fællesråd efter behov, eller når mindst 1/3 af foreningerne skriftligt over for bestyrelsen begærer det. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen i det Kommunale Fællesråd skal lade afholde ekstraordinært årsmøde inden otte uger efter, at behov er konstateret, henholdsvis 1/3 af foreningerne skriftligt har begæret det. Indkaldelse skal i alle tilfælde ske i Jægerforbundets medlemsblad med mindst otte dages varsel og være ledsaget af en dagsorden.


§ 17 Bestyrelsen i de enkelte Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd

Stk. 1. Bestyrelsen i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora skal være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af en forening i kommunen. Bestyrelsesformanden vælges altid for en 4-årig periode.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på førstkommende møde efter årsmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd:

- varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”
- arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen
- søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer
- varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger oprettet foreninger, hvor der er behov herfor
- arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse
- fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen
- er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen
- medvirker ved arrangement af f.eks. flugtskydning, markprøver, riffelskydning m.v. i samarbejde med kredsen

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kapitel 13 Ikrafttræden

§ 46

Stk. 1. Disse vedtægter for Danmarks Jægerforbund er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 16. juni 2007 med ikrafttræden den 1. april 2008.


(Vedtægterne er senest opdateret med vedtagelserne på repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010)
 
Tilbage