DJ - Kolding-Mødereferater

 


  

 

Referat

Møde i Jægerråd

d. 2. maj kl. 1900 - 2200

 

 

Sted

 

 

       Eliasens vej (Kolding Jagtforening)

 

 

Mødedeltagere

 

Gunnar Bennedsen (FM) (GB)

Ole V. Hjelme       OVH

Michael Jakobsen MJ

Leif Thoning LT Afbud

Erik Poulsen EP

Kaj Madsen KM

Thomas Toftegård TT   Afbud    

Gunner Thrane GT

Bent Junker Hansen BJH

Børge Nielsen BN

Finn Grauslund FG

Lars Rosenstand LR     Afbud   

Søren Erik Knudsen SEK  Afbud

 

 

Fraværende/afbud

 

Søren Erik Knudsen
Leif Thoning LT
Thomas Toftegård

Lars Rosenstand LR    

 

 

Mødet forventes slut

 

 

Kl. 22.00

 


 

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt med en enkelt mindre rettelse til pkt 3 (Regnar Hansen udskiftes med Chr Thye)

2.     Underskrift af referat fra sidste møde/konstituering

Referat Ingen sidste møde var årsmødet

Konstituering:
OH valgtes som næstformand.
BJ overtager orientering af ny jægere/kursister

3.     Siden sidst

Nedsættelse af naturråd Chr Thye valgt og Bent Junker Hansen suppleant

Skovens dag 2018 maj Kolding Jagtforening / Strandjægerne

Orientering fra kredsmødet og (bestyrelsesmødet konstituering) referat rundsendt.

Repræsentantskabsmødet. :
Rådet diskuterede oplægget til Repræsentantskabsmødet, hvor emner som ny struktur og ulvedebatten forventes at fylde meget.

Grønt råd Bent Junker Hansen: Rådet fører en noget omtumlet tilværelse, dels pga ret få møder, dels pga skiftende politikeres tilgang til rådet. Det er svært at se, hvad rådets funktion og ressortområde egentlig er.

 

4.     Jægerråds jagter

Oplysning om hvor jagter starter:

Et vejledende kort printes og sendes ud (MJ)
Det skaber lidt kaos, at mange af deltagerne er udskiftet uden jagtlederen ved det. Det må imødeses, at dette også kan komme til at gælde antallet af hundeførere. Det påhviler de enkelte foreninger at orientere deltagerne om hvor jagterne starter.

5.     Brugerråd

 Gunnar fortsætter i brugerrådet

6.     Regulering

Fælde -Råger-Andet

Råger: Der er udstedt 84 rågekort i år hvilket er ca 10 mindre end sidste år. Det går altså rigtig godt med salg og oplysning. De få afvisninger, der har været tale om pga manglende indberetninger er blevet behandlet sobert, og de afviste har haft mulighed for at komme med indsigelser, hvilket dog mest har ført til at de afviste har måttet indrømme deres forsømmelse. Sidste års konfrontation af problemet har altså virket efter hensigten.

7.     Nyt  fra foreninger

Viuf sogns Jagtforening (hvordan håndterer vi de nye jagttider og afskydning af dåvildt)

Det udkast der er sendt rundt er det ok?

Der kom ikke nogen klar beslutning ud af denne diskussion.

Kolding Jagtforening og Strandjægerne orienterede om den igangværende fusion mellem foreningerne, som vil resultere i en ny forening med navnet Kolding jagt- og strandjagtforening. Fusionen ventes tilendebragt i september.

Vamdrup Jagtforening orienterede om deres nye projekt ”Seniorskydning Syd”, som har været en stor success indtil nu. Se Forbundets omtale på: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/seniorskytternes-faelles-fredage/ 

 

 

8. Næste Møde

 

Besluttes først efter repræsentantskabsmødet.

 

9.Eventuelt

 

Intet væsentligt.

 

MJ


 

 

Referat af møde i Jægerråd

d. 20. november kl. 19.00 – 22.00

 

 

Sted

 

 

       Eliasens vej (Kolding Jagtforening)

 

 

Mødedeltagere

 

Gunnar Bennedsen (FM) (GB)

Ole V. Hjelme       OVH

Michael Jakobsen MJ

Erik Poulsen EP

Kaj Madsen KM

Thomas Toftegård TT       

Gunner Thrane GT

Bent Junker Hansen BJH

Børge Nielsen BN

Finn Grauslund FG

Lars Rosenstand LR        

Søren Erik Knudsen SEK

 

 

 

 

Fraværende/afbud

 

 

Leif Thoning LT (meldte afbud)

 

Mødet forventes slut

 

 

Kl. 22.00

 


 

Dagsorden og beslutninger

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt se dog 3.7

 

2.     Underskrift af referat fra sidste møde

Godkendt og underskrevet

3.     Siden sidst Get Out Festival Kolding

1 Vi deltog i år på GET OUT festival (kun en dag) på Houens Odde

-          En succes, der vil blive gentaget hver andet år

2 Landbrugs Museet i Harte

-          Også her med succes, selv om vi havde fået en ny plads. Der var rigtig mange muligheder for at informer omkring jagt og jægere.

3 Nedsættelse af ”naturråd”

-          Har tilsyneladende været en særdeles speget affære. Rådet er nedsat for et ”trekantsområde”, der tilsyneladende omfatter Haderslev, Vejen, Kolding, Middelfart, Fredericia, Vejle Rådets kandidater har ikke fået oplyst hvad deres arbejdsområder og kompetencer er, og en kommune vil blive udvalgt som spidskommune, hvilken vides ej. Chr. Thye fra Haderslev er valgt BJ er suppleant i rådet. Man kan søge på ”Grønt danmarkskort” for at se yderligere.

4 Skovens dag 2018 maj

-          Igen en succes, der vil blive gentaget. Kolding Jagtforening er tovholder, andre foreninger vil kunne medvirke, og en del af jægerrådets virkemidler, kan anvendes.

5 Orientering fra DJ eller mangel på samme

-          Se også 3.3.(Valg til naturråd) Med udgangspunkt i et brev fra Jægerrådet Ikast/Brande diskuterede vi, hvad der mangler og hvad der kan gøres bedre i kommunikationen og forbindelsen til DJ. Det sker for ofte at jægerråd ikke bliver orienteret om hvad der er vedtaget i DJ. Der hersker en generel utilfredshed med afstanden fra Hovedbestyrelse til den menige jæger. Især DJ´s hjemmeside er svær at finde rundt i, ligesom mange af dokumenterne fra Hovedbestyrelsen er svært forståelige. Det kan af og til være svært at finde frem til hvad der egentlig er besluttet.
Også kredsmøderne og især koordinatorernes manglende fremmøde, statusrapporter og visioner kritiseredes. Vamdrup har allerede efter Kredsmødet i 2017 sendt et brev til Formanden DJ og Kredsformand og gjort rede for samme kritik. MJ sender det rundt til orientering.

-          GB lovede at viderebringe kritikken.

6 Erik Poulsen har meddelt at vi skal finde en ny til at varetage Kassen.

-          EP bemyndigedes til at gøre kontoen til en privat konto, og lovede at fortsætte, eftersom det vil gøre arbejdet langt lettere.

7 Grønt råd (tilføjet dagsorden)

-          BJ fortalte at man har evalueret på arbejdet og følt at man først bliver orienteret om de sager man behandler når beslutningerne er truffet. Det er heller ikke en politiker, men en embedsmand der repræsenterer kommunen.

 

 

 

4.     Jægerråds jagter

 

1 Hund med på jagt

MJ fremlagde et forslag til næste års jagter, så det vil blive lettere at sikre at der er hunde på jagterne. Forslaget, der først kan blive sat i værk i jagtsæsonen 2018-2019, lyder:

Forslag til beslutning ang. hunde på fællesjagterne:

1 Hvis en forening har 5 eller flere pladser på en jagt forpligter foreningen sig til, at en af de 5 medbringer hund.

2 Det oplyses til jagtlederen, hvem det er, mindst en uge før jagten.

3 Hvis ikke det er muligt, skal jagtlederen kunne råde over den ene af foreningens pladser og stille med en hundemand.

Forslaget vedtoges

2 Priser på nedlagt vildt

Det vedtoges at alt andet vildt end rådyr kunne medtages gratis af jægerne. Prisen for rådyr opretholdes.

5.     Brugerråds møde møde

 Gunnar har deltaget i Gødding

Referat fra mødet gennmegået.

6.     Regulering

Det er vigtigt  hvis i hører om /deltager på jagter og der bliver skudt mårhund, at det skal meddeles til Mårhunde reguleringsjægeren i området

I vores område: Tøger Weis Stranddorf 29912047 tw@stranddorf.com

GB redegjorde for den foreløbige regulering: Der er reguleret: 3 mink, 3 rotter, 14 mårhundehvalpe (herudover er der skudt/reguleret 2 på jagter), 4 ræve, 30 ringduer, 1 husmår og en voksen mårhund.

7.     Nyt  fra foreninger

-          Det går generelt godt i foreningerne. Ø. Starup/V. Nebel har således igen fået mulighed for at tilbyde medlemmerne jagt.

-          VJ har skrevet brev efter kredsmøde (se 3.5)

 

8. Næste Møde

Årsmødet 17 – 01 – 2018

-          Hvem skal deltage/indbydes på Årsmødet:
Vi vedtog at indbyde Norbert Ravnsbæk som første prioritet og derefter (hvis ikke han kan) henvende os til DJs formand.

-          Der afholdes lotto om en mindre jagt igen i år.

 

8.     Eventuelt

 

Intet væsentligt.

 

REFERAT

Møde i Jægerråd

d. 24. august kl. 19.00 – 22.00

 

 

Sted

 

 

     Kolding Jagtforening Eliasens vej

Kolding

 

 

Mødedeltagere

 

Gunnar Bennedsen (FM) (GB)

Ole V. Hjelme       OVH

Michael Jakobsen MJ

Leif Thoning LT  (afbud))

Erik Poulsen EP  (afbud)

Kaj Madsen KM

Freddy Baltzersen FB

Gunner Thrane GT

Bent Junker Hansen BJH  (afbud)

Børge Nielsen BN  (afbud)

Finn Grauslund FG

Lars Rosenstand LR  (afbud)

Søren Erik Knudsen SEK

 

 

Fraværende/afbud

Afbud fra Lars Rosenstand- Bent Junker Hansen.

·         Se ovenfor

 

Mødet  afsluttet

 

 

Kl. 22.00

 


 

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

 

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

·         Godkendt

·         Det blev oplyst at det fremover er Kaj Madsen der deltager fra Bramdrup Sogns Jagtforening. 

2.     Valg af Dirigent og underskrift af referat fra sidste møde

 

Sagsfremstilling:

Valg af dirigent:  

·         OH valgt

Valg af referent:

·         MJ valgt

 

3.     Siden sidst   GB

 

Sagsfremstilling:

 

GB orienterede:

·         Ny Buejæger koordinator er Lars Atzen  Skærbæk 

·         Der er ikke valgt Jagthorn og Riffelkoordinator endnu.

Reception (Peter Ilsøe) og første spadestik i Randbøl ved Nst. Vin købt.:

·         GB orienterede om møde i SVANA ( se fx http://svana.dk/nyheder/2016/jul/styrelser-i-jylland-og-koebenhavn-er-paa-plads/  )  hvor der blev redegjort for planer og visioner i forb. med flytningen.

Kandidat til Hjortevildt

·         Jægerrådet bad GB om at indstille Jens P. Lübker

Kreds arrangement i Ålbæk 24 sept.

·         GB videresender det tilsendte materiale

Regulering i Kommunen også Råger FG/GB

·         Se bilag. Der har desuden været reguleret duer forskellige steder.

·         FG meddelte at der er reguleret usædvanligt mange rågeunger i år. Muligvis pga den ekstra indsats for at få afleveret indberetninger. Der er indleveret indberetning fra samtlige regulatorer (efter moderat psykisk pres på enkelte).

·         Til næste år skal det pointeres at man skal medbringe medlemskort fra DJ ved indskrivningen på linje med jagttegn og våbentilladelse. Det skal kunne kontrolleres at regulatorerne er medlem af en af foreningerne under DJ Kolding.

·         FG meddelte at han fratræder som rågekoordinator på årsmødet. Der skal findes et nyt emne.

Forslag til jagtdatoer i 2016/17 og møde med Kommunen

·         De oprindelige datoer er endeligt godkendte.

·         Fremover skal det tilstræbes at Lilballejagterne afholdes om søndagen.

 

Bilag:

Regulering

 

4.     Grønt Råd/Bæredygtihedsråd

 

Intet Nyt Fra BJH

·         Ole berettede omkring møde med Karina Lorentzen

 

5.     Nyjæger

 

Sagsfremstilling:

 

Godkendelse af brev/invitation til ny jæger

·         Godkendt

Bilag:

Brev

 

6.     Nyt Fra Foreninger

Ole V. Hjelme og ønskede diskussion om årsmødet og af alm deltagelse i møder.

·         GB undersøger om der kan skaffes en egnet oplægsholder.

·         Det skal tilstræbes at årsmødet kommer til at handle om også andet end hjorteproblematikken. Der vil især være behov for at diskutere nye jagttider.

·         Der opfordres til at man deltager i mødet i Jels 21 nov. omkring jagttider.

 

 

 

 

 

7.      Evt. (her kan intet vedtages)

 

Intet

 

8. Næste Møde

 

Fastlægge næste møde

 

·         Onsd. 07/12 hos Strandjægerne.

 


 

Foreløbigt referat af Jægerrådsmøde 20/04

Afbud fra LT, LR, EP.

Dagsorden
1Godkendelse af dagsorden
2 Valg af dirigent og referent
3 Referat fra Jægerforum
4 Bæredygtighedsråd
5 Ny jægerfolder
6 Gennemgang af møde med delegerede
7 Evt

pkt

Beslutning/handling

Varetages af

1

Godkendt

 

2

OH og MJ valgtes

 

3

 • Møde med NST
 • Der er rådyrsyge på Stenderuphalvøen der er fundet døde dyr.
 • Der skal meldes tilbage til Claus Simonsen NST.
 • Debat omkring NST jagter.
 • Kredsmøde kreds 4
 • Der var generel utilfredshed med at så få koordinatorer var mødt op til Kredsmød i Kreds 4.
 • Forslag om at alle koordinatorer fremover selv fremlægger eller afleverer et oplæg,
 • GB tager det videre.
 • Næste års kredsmøde vil blive afholdt som aftenmøde.
 • Brugerrådsmøde
 • Gb gennemgok dagsorden til det næste møde d. 28/4 og vil igen tage emnet omkring mountainbike op.

 

 

 

 

 

GB

 

GB

4

Referat fra møde 25/02 Bæredygtigheds råd.
Flg. var diskuteret:

 • Screening af energipark
 • Klimatilpasningsprojekt (tiltag mod oversvømmelser)
 • Nye vandløbsregulativer
 • Marielunds skoven
 • Friluftsrådet fylder 100 år.

Flg. blev IKKE diskuteret:

 • Ulykken i Fredericia og følger for Lillebælt området
 • Tiltagende problemer med mountainbikes

BJH

5

Der er taget kontakt til alle kurser undtagen Vamdrup

Næste år udarbejdes en liste med alle lærere som sendes til GB

Jægerrådet betaler et sæt blæk til print af folder

 

 

6

 • Det svigtende medlemstal diskuteredes
 • Hvad gør vi og hvad gør dj for at fastholde nye medlemmer.

 • Der kommer nye regler for skydebaner ang. opsamling af stumper og for ladninger i forbindelse med ny miljøgodkendelse.

 • Der skal vælges ny buejægerkoordinator i Kredsen.
 • Der skal vælges ny Riffel koordinator i Kredsen
 • Der skal vælge ny Jagthorns koordinator i Kredsen
 

7

 • Man opfordrede til at der under næste mødes pkt 1 overvejer at genindsætte punktet "nyt fra foreningerne som fast pkt.

 • Dato for årsmøde bliver 11/01 2017 Aftenmøde

 

 • MJ indbød til indvielse af ny skydebane 8/05
 • Næste møde afholdes 24/08
 


Referat af møde i Jægerråd Kolding 10/02 16

Til stede: Alle

Pkt

Beslutning

Udføres af

1

Der kan ikke træffes beslutninger under punktet evt.
Godkendt

 

2

Dirigent OH
Konstituering:
OH næstformand

Grønt råd BJ

 

3

Udpeget som deltagere i repræsentantskabsmøde Vingsted 30/04
BJ,MJ,BS,FG,EP,SEK

 

4

Datoer for jagt:
1 Koldingegnens flugtskytter (KEF) påpegede at alle deres tildelte jagter var i Kildevæld. Vamdrup bytter en af sine jagter i Lilballe 21/01/ 17 med KEFs jagt d. 07/01

2 Samtlige Lilballe-jagter er anbragt om lørdagen. Det kan kollidere med arrangementer på MotoCross-banen. GB undersøger omgående om det er tilfældet og melder tilbage til mødedeltagerne pr. mail. Hvis der er tale om kollision er to alternativer mulige:

 • En ny såt inddrages på den oprindelige dag
 • Jagten/jagterne flyttes til søndag. (Se det sidst udsendte med datoer på jagter)

Begge dele kræver møde med kommunen.

GB Tager straks kontakt til kommunen

og aftaler et møde med kommunen angående dette og samtidig rågeregulering.

 

 

 

 

 

GB

 

 

BJ/EP/FG

GB

5

GB varetager uddeling af pjecer.

GB

6

 • Grønt råd/bæredygtig……: Deltagerne opfordres til at søge under "outdoor strategi" på Kommunens hjemmeside og WWW.oplevkolding.dk. Det er især Mountainbikes der påkalder sig opmærksomhed
 • GT opfordrede foreningerne til at søge førstehjælpskurser og overveje hjertestartere. Tryg-fonden er et oplagt sted at søge støtte.
 • MJ: Vamdrup Jagtforening er nomineret til årets jagtforening
 • MJ Vamdrup skydebane indvies officielt 08/05
 • EP forslår at der betales kr 500.00 pr møde til den forening der afholder møddet.

Alle

7

 • BS gjorde opmærksom på et problem med overfodring af ænder i en kommunal sø og forurening i forbindelse hermed. Der diskuteres regulering.
 • MJ opfordrede til at et møde med kommunen ang jagtdatoer og rågeregulering arrangeres snarest. BJ lovede at det sker.
 

Næste møde: 20/04

 


 

Referat fra d 17-11-2015

Strandjægerne Skamlingvejen kl.1900

Deltager: Gunner, Søren Erik, Freddy, Birgit, Børge, Erik, Michael, Ole, Finn, Gunnar, Lars

Afbud: Leif Thoning, Bent Junker

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Action

1Valg af Dirigent/referent

OH og MJ

 

 

2 Godkendelse af referat

Underskrift af referat.

Godkendt

alle

3

Orientering fra Formand

 • Hjortevildt møde: Der har været 2 møder et i Sønderjylland, hvor alt er vel og et i Sydjylland, hvor der er svære problemer. Kredsformand Jens Grøn trak sig pga uenighed med den resterende bestyrelse, og en evt. underkendelse af sidste møde kan være under opsejling. Hjortevildtgruppen Sydjylland kører ikke godt.
 • Kredsmøde i Jels:
  Det besluttedes at formænd for udvalg fremover udpeges af koordinatorerne
  Der er udpeget regulatorer og fastsat procedure for regulering i Vadehavet.
  Kredsens økonomi er OK
  Delegeretmøde: Jens Venø genopstiller, og Poul Bundgaard genopstiller som Suppleant.
  Jægerrådet Kolding opfordrer Poul Bundgaard til at opstille som formandskandidat mod Jens Venø
 • Jægerforum: Er sendt rundt til medlemmerne (se dog pkt 8). Det er værd at bemærke at ca 65% af aspiranterne består haglskyde-prøven og (41%består jagttegnsprøverne).
  Det er også værd at bemærke at næsten alle grønne organisationer er enige om at mountainbikes udgør et stigende problem for skovene. (eventuel sanktioner fra NST)
 • Aftale med Kommunen:
  Aftalen med Bøgestedgård
  (Kildevæld-jagterne) fik opbakning med enkelte smårettelser (primært copy-paste-fejl), der skal således ændres så det fremgår at Kolding Jagtforening ikke indgår i aftalen. Det skal fremgå af aftalen at den er en selvstændig aftale for Kildevæld. Der skal være en særlig parole for disse jagter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB, GT, EP

3 fortsat

Hvad angår aftalen om de øvrige arealer bør der efter jægerrådets mening ændres (forsøges ændret) nogle ting:
- Vi har ikke midler til at varetage fodring i det omfang aftalen indebærer
- maximal antallet på 10 stk. råvildt for samtlige jagter ændres til "et bæredygtigt antal" eller et større antal. Der er en bestand, der tåler/kræver en langt større afskydning end den nævnte.
- "Aflivning af påkørt vildt" fjernes
- "Skovpatroner" ændres til "godkendte patroner"
- Det undersøges hvilken skiltning, der skal være på jagterne

GB, GT, EP

 

 

 

4

Bære - dygtigheds råd

Orientering. Referat fra møde i naturpark Lillebælt d.12-11 (GB): Mødet var konstruktivt og det blev pointeret at der ikke søges begrænsninger i fiskeri eller jagt i området. Naturpark Lillebælt er dog allerede etableret, og der må således foreligge regler/bestemmelser for arealet. Disse blev ikke fremlagt. Det blev kritiseret på mødet. Der kan altså foreligge bestemmelser vi ikke kender til.

 

5

Orientering Bestyrelse/udvalg.

Nyt fra Jagter:

 • Alle jagter er indtil nu forløbet yderst tilfredsstillende.
 • Der er fundet et lille nyt areal (Dollerup sø). Se punkt 6 om årsmøde

GT, EP

6

Nyt Fra

Foreninger

Fra sidste møde

Hvad gør vi for at skaffe flere medlemmer til arrangementer:

 • Vi har fået et tilbud om foredrag fra Chr Husballe
 • Man kunne afholde et møde hvor forbundet fortæller om det nye domicil på Kalø

Specielt til årsmødet d. 13 januar

 • Indbyde forbundsformanden til mødet (GB undersøger)
 • Der udloddes 10 pladser på en jagt på det nye areal ved Dollerup Sø (se pkt 5)

Fra foreningerne:

 • Vamdrup indvier ny skydebane 8/05. Alle er velkomne.

 

 

 

 

 

GB

7Indkomne forslag

Forslag fra Bent Junker ang. kørselsgodtgørelse:

Udsættes til næste møde pga BJs fravær. Det fremgår ikke klart af forslaget, hvilke tjenester der skal udløse kørselsgodtgørelse.

Hvem skal komme til Årsmøde (se pkt 6).

Caus Lind?

Jens Hangård?

Jens Venø Kjellerup?

BJ

 

 

GB

8

Eventuelt

Formanden opfordres til at sikre/undersøge om meddelelserne fra formanden når ud til alle (kvitteres for tilsendt materiale). Visse materialer er muligvis ikke nået frem før mødet i dag.

 

9

Næste Møde

årsmødet d. 13 januar kl. 18.00

Alle


 

Foreløbigt referat fra møde d 25-08-2015

 

Deltager:

BN,SK,OH,MJ,EP,GT,GB, FB, Lars Rosenstad (herefter LR) fra Øster Stenderup/vester Nebel herefter øsvn)
Afbud fra BJ.
Ikke mødt :LT og rep fra bramdrupdam.

Dagsordenen

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

 

 

 

1.

Valg af Dirigent/referent

OH,MJ

 

 

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

.

Underskrift af referat fra sidste møde.

Underskrevet

 

 

 

3

Orientering fra Formand

 

Velkommen til øster Starup Vester Nebel: LR redegjorde for foreningens stastus og tilknytning til Vejle og Kolding kommuner og takkede for modtagelsen.

Siden sidst –

Ingenting fra DJ selvom der pågår en livlig debat på nettet ang. hjortevildt.

Orientering fra mødet med kommunen (Gunner Thrane/Erik):

Der har været afholdt møde med kommunen, hvor man har ryddet en del knaster af vejen. Væsentligst er at der bliver lavet en ny aftale. GT og EP skal til et – forhåbentlig – afsluttende møde med kommunen og lodsejerne i Kildevæld. Udkommet forventes at blive en fast aftale om afskydning og parole. Så snart forhandlingerne er afsluttet vil der blive udsendt et fyldestgørende referat af forhandlinger og resultater (via mail) til medlemmerne af Jægerrådet, som så kan oplyse foreningerne om det.

Det er sikkert at der lægges en ny såt til jagterne i Kildevæld (i nærheden af Dons)

Trine Holm har indledt samarbejde med nyjægerkoordinatorerne.

Ny jæger Jagter. Der er sendt besked ud til alle kursister fra i år (undtagen fra Vamdrup fordi man intet har hørt fra kursuslederen). MJ kontakter igen og sender indbydelsen videre fra GT til kurususleder.

Deltagelse i Gram Kreds 4: GB deltager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT/EP

 

 

 

 

 

 

GT/MJ

 

4

Orientering fra Kredsen

 

Intet nyt siden sidst

 

 

5

Grønt Råd

 

Intet

 

 

 

6

Orientering fra foreninger.

-Nr Bjert har afholdt et hygiejnekursus med 24 deltagere

-Viuf har haft en god madlavningfsaften
-Strandjægerne har afholdt deres årlige strandjægerdag i august
-Vamdrup: Kun to medlemmer bortset fra Vamdrup-medlemmer var mødt op til KM i flugtskydning. Vamdrup kan ikke afholde et sådant arrangement til næste år under de samme forudsætninger.

Alle er enige om at det er svært at samle foreningens medlemmer til arrangementer. Meget af samværet er flyttet til Facebook og andre medier. Der mangler især opbakning fra yngre medlemmer.

Vi tager punktet op som et vigtigt selvstændigt punkt på næste møde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

7

Indkomne forslag

 

 

 

 

 

 

8

Eventuelt

 

Næste møde 17/11 hos strandjægerne.

 

 

 


 

Dagsorden til d 03-06-2015

Strandjægerne Skamlingvej kl. 1900

 

Deltager: Alle foreninger.

 

Afbud: Bent Junker Hansen

 

Godkendelse af dagsorden

Procedure for evt tilføjelse af punkter bør være, at den enkelte beder formanden om en ændring og oplyser alle om det i god tid inden mødet (for eks via kommandoen ”svar til alle” i Outlook)

Action

 

 

Alle

 

1.

Valg af Dirigent/referent

 

 

OH som dirigent MJ som referent

 

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

.

Underskrift af referat 25-02-2015.

 

Godkendt og underskrevet

 

 

3

Orientering fra Formand

  

Gennemgang af årsmødet (Kredsmødet)
Mødet var usædvanligt og konstruktivt, om end der ikke kom væsentlige beslutninger ud af det.

 

Underskrift på Forretningsorden

Underskrevet

 

Repræsentantskabsmødet den 09-05

Var ligesom kredsmødet præget af god orden og ingen valgtrommer.

 

Brugerrådsmøde (afbud)
GB havde været nødt til at melde afbud umiddelbar inden mødet, ellers vil en vikar naturligvis blive indkaldt, hvis det er muligt iflg rådets regler. Der blev fremlagt referat for mødet, som ikke gav anledning til de helt store problemer.

Kommunen angående Kildevæld

Kommunen har indkaldt til et møde mellem DJ Kolding og naboerne til Kildevæld jagten. Mødet er foreløbigt sat til 22/06 men her kan GB ikke. Mødet forsøges flyttet til anden dato, ellers deltager EP i stedet for GB. Desuden deltager GT.


Omkring Øster Starup – V. Nebel

Foreningen er optaget i DJ-Kolding. Det er en beslutning taget af

Danmarks jægerforbund. DJ Kolding har ikke været hørt i sagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

3 fortsat

Vi byder foreningen velkommen, og de vil blive indbudt til det næste møde.

GB

 

4

Grøntråd

 

Orientering v. Bent Junker Hansen

udgået

 

 

5

Orientering Bestyrelse/udvalg.

Ny jæger

Der vil blive udsendt en indbydelse til alle jægere der har bestået den teoretiske jagtprøve. De vil få at vide, at de skal have bestået haglskydeprøven hvis de ønsker at deltage. Tilmelding til de to jagter efter først-til-mølle-princip (dog kan man kun deltage i to jagter hvis der er tilstrækkeligt med pladser). Tilmelding skal ske inden 4/10
Teoriprøven
er ændret væsentligt og flere end normalt er derfor dumpet til prøven.
Trine Holm
kontaktes og deltager hvis hun er villig som Koordinator (-assistent?) for nyjægerarbejdet.

Jagter 2015-16 Erik Poulsen

Der har været div. møder med kommunen. Enkelte ting kan gøres bedre, men stort set har der kun været positive udmeldinger.

Kan der skaffes nye områder? Sandsynligvis nej.
Jagten i Kildevæld tilføjes nye såter, som hidtil ikke har været udnyttet

GT varetager i denne sæson opgaven som jagtleder på jagterne i Kildevæld Han har tlf. 29 12 84 42.
Erik indkalder til jagtledermøde.


Kort foreløbig orientering om råger

Der er solgt 61 kort. En enkelt jæger siges at have skudt 45. Der har været en enkelt (tilsyneladende grundløs) klage som er ordnet i mindelighed.

 

GB/GT

 

 

 

 

 

  

GT

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

6

Nyt Fra

Foreninger

 


-Kolding jagtforening har fået ny hjemmeside
- Byggeriet i Vamdrup nærmer sig afslutning

 

 

 

7Indkomne forslag

Hvad og hvordan forvalter vi vores penge?
MJ kom med et oplæg (ppt vedlægges referatet). Det besluttedes, at eventuelle overskud skal søges brugt internt dvs. til arrangementer for jægere i Kolding området. Et oplagt punkt synes at være at styrke fremmødelysten til årsmødet v. hj. a  enten en indledende spisning eller et gæsteforedrag. Punktet tages op igen på næste møde. 

 

 

 

 

 

GB

 

8

Eventuelt

 

Intet væsentligt

 

 

 

 

9

Næste Møde


Afholdes 25/08 (det kom ikke frem hvor?)

Alle

 

 


Foreløbigt referat  til jægerrådsmøde d 25-02-2015

Kolding Jagtforening Eliasens vej kl. 1900

 

Deltager: GB,MJ,GJ,EP,FG,OH,BJ.

 

Afbud: ingen

 

Godkendelse af dagsorden

Action

 

1.

Valg af Dirigent/ref

 

 

OH/MJ

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

.

Referat 14-01-2015. blev underskrevet.

 

Alle er forpligtet til at at gennemlæse og derefter evt. kommentere de udsendte referater en uge efter udsendelse. Ændringsforslag i denne periode vil blive efterkommet. Derefter betragtes som bindende, og skal efterleves. Det kan publiceres på hjemmesiden efter denne uge.
Der kan naturligvis forekomme undtagelser i forbindelse med sygdom og rejser.

 

 

 

Alle

 

3

Orientering fra Formand

  

Gennemgang af årsmødet

Der var enighed om at det netop overståede årsmøde var en katastrofe med kun 22 fremmødte og et noget kaotisk forløb. Der må kunne gøres noget for at trække flere til. Vi tog problemet op igen under pkt 7

Konstituering. GB formand, OH næstformand.


Forretningsordenen blev underskrevet


Nyt fra Kredsmøde 16-02
GB orienterede. Referatet kan læses på DJ´s hjemmeside
GB opfordres til at arbejde for mødepligt og pligt til beretning fra de enkelte koordinatorer til kredsmødet.


Nyt fra vildforvaltningsmøde17-02
GB orienterede. .Referatet kan læses på DJ´s hjemmeside.

 

Udpegning af delegerede til Repræsentantskabsmødet den 09-05
GB, EP, BJ, FG, BS og Gunner Thrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

4

Grøntråd (Bæredygtig-hedsudvalg)

 

Orientering v. Bent Junker Hansen

Der holdes møde i næste uge, men det er svært at se jagtrelevante emner.

BJH

 

5

Orientering Bestyrelse/udvalg.

Ny jæger

Trine Holm fra Viuf Sogns jagtforening vil gerne deltage. GB tager kontakt til hende og Birgit. Det er stadig et problem at få henvendt sig til alle.

Det er det samme med at få ny jægere til at melde tilbage når de har fået jagttegn
Der er ca 100 jagttegnskursister i år på kommunens kurser.


Jagter 2015-16
Erik Poulsen

Jagterne i 14-15 var hyggelige og vellykkede. I 2016 kommer der ny fordelingsnøgle mht deltagerantal for de forskellige foreninger.
Der er dog problemer med skiltning på Lilballe-jagterne. Det problem skal løses måske v.hj.a. en fast ”skiltemand” EP kontakter Kaj Madsen.
Kolding Jagtforening har betalt 500 kr for et lille tillæg til Kildevæld-jagterne. Fremover vil DJ-Kolding betale.


Rågeregulering
FG og BJ skal til møde med kommunen 05/03. Her forventes det at de sidste knaster vil kunne ryddes af vejen.

FG prøver at få en aftale med Kommunen om en fast dato hvert år hvor problemer mht kort o.l skal være løst.

 

Dato for skydninger

Datoer på Koldingmesterskaber foreligger MJ sender EP flugtskydningsdatoer  26/02 til hjemmeside. Dato og program for riffelmesterskab er allerede publiceret.

?

EP

 

 

 

 

EP

 

EP/GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJ/EP

 

6

Nyt Fra

Foreninger

 

Vamdrup har købt og opsat en pavillon på ca 100 m2, som skal fungere som klubhus fremover
FG Der afholdes et lille kursus hos strandjægerne for åretsd kursister med flåning af edderfugl mm.

Alle

 

7Indkomne forslag

Hvad og hvordan forvalter vi vores penge?

 

Der var flere forslag til hvordan vi trækker folk til årsmødet: Det som flest kunne tilslutte sig, var at lade samtlige folk på årsmødet trække lod om indkøbte præmier.


Arrangementer inden eller efter mødet skønnedes ikke at ville gøre nogen forskel.

Vi er dog stadig i vildrede og frem til næste møde kan der fremsættes forslag også pr. mail.

 

 

 

 

 

Alle

 

8

Eventuelt

 

 

 

 

 

9

Næste Møde

03/06 hos strandjægerne.

Alle

 

Lukket tilføjelse til pkt 3:

Alle er enige om at der skal vælges en ny ordstyrer næste år.

 

 


REFERAT FRA

Jægerrådsmøde d. 14-01-2015

 

Kolding jagtforening Eliasens vej kl 1900

 

 

Deltager: Alle

 

 

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

Action

 

1.

Valg af Dirigent/referent

OH, MJ valgt

 

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

.

Underskrift af referat fra sidste møde.

Underskrevet

 

 

 

 

 

Orientering fra Formand

Gennemgang

Dagsorden til Årsmøde:

·         Vi anbefaler ligesom sidst at jægerrådet selv vælger deltagere til Kreds- og repræsentantskabsmøder.

·         Dirigent til Årsmøde: Gunnar spørger H.O.Petersen

Jens Hangård Deltager 2015

Jagter

·         Erik orienterer om de afholdte jagter i 2014-15:

·         Foreløbige datoer for den kommende jagtsæson foreligger. Erik udsender til bestyrelsen og offentliggør på årsmødet.

·         Det skrives ind i parolen for Jagterne (Jagt på kommunens arealer DJ Kolding), at den jæger der har nedlagt vildt også har ansvar for det. Hvis ingen anden vil, er det således jægeren, der har nedlagt vildtet, som er pålagt at købe det.

Rågeregulering Kolding/Vamdrup

·         Finn orienterer. Foreløbige datoer for salg af kort offentliggøres

·         Der uddeles rågepokal. Finn sørger for at den graveres, hvis det kan nås

·         Efter den kommende sæson er der ingen pardon for folk, der ikke indsender resultat. De bliver blacklistede
Regulering af duer i kommunen skal tages op med kommunen.
BJ tager hånd om det.

 

Der er ingen valg i år

Lillebælt:

·         BJ orienterer: Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring Naturpark Lillebælt der er jægerne repræsenteret ved Formand for Middelfart strandjagtforening Jørgen Hansen Odensevej198 55oo Middelfart  hannejorgen@gmail.com tlf.26 42 66 02

           Vi vil bede ham om at informere os om hvad der sker i                                     Naturparkrådet    

GB

 

 

 

GB

 

 

EP

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

FG

 

FG

 

 

 

 

BJ

 

 

 

BJ

 

 

 

 

 

 

4

Grøntråd

(Bæredygtig-hedsrådet)

 

Orientering v. Bent Junker Hansen

Der er ikke længere politiske repræsentanter i rådet men embedsmænd. Det nytter ikke at vi lægmænd skal sidde og diskutere beredskab for skybrudssituationer- som på sidste møde. Hensigten med rådet er i det hele taget for uklar og det vil være nødvendigt at tage det op i det kommende år, hvis arbejdet skal have nogen berettigelse.

 

 

5

Afviklede aktiviteter

 

 

GB fortalte om arrangementet i efterårsferien på Landbomuseet, som må anses for en succes. Vi vil gentage og søge at komme ind på lignende arrangementer.

Det kommende års arrangementer:

·         KM i flugtskydning afholdes i Vamdrup d. 13/06 kl. 09-16. Der bliver individuelle konkurrencer i jagtskydning (40 duer), Nordisk Trap (2X25 duer og Compak sporting (2X25 duer.

·         KM i riffelskydning undersøges, men der er ikke den store optimisme idet arrangementet har været aflyst pga manglende deltagelse de sidste to år.

·         Der mangler deltagelse til de to JKF-kurser i Harte 07/02 og 28/02. De er begge nævnt i bagposten til januar nummeret af ”Jæger”. Alle opfordres til at reklamere for kurserne, og formanden orienterer i sin beretning på årsmødet.

 

 

Alle

 

6

Orientering fra foreninger.

 

Herunder Nyjæger (Ny Haglprøve GB)

 

·         Der er observeret en mårhund i Kolding og fanget en i Sdr Bjert.

·         Der har været pres på de sidste haglskydeprøver. Samlet procent for beståelse er 55,4

·         Der er planlagt 11 prøver i 2015 i kreds 4

Alle

 

7

Indkomne forslag

 

Forslaget til ny forretningsorden (se bilag) vedtages med ændring som fremlagt af OH. Det oprindelige pkt 8.3 slettes. Årsmødet orienteres i formandens beretning

Jægerrådets medlemmer henter selv de relevante dokumenter fra nettet.

 

 

 

GB

 

8

Eventuelt

 

·         Gitte stopper i rådet (Kolding Jagtforening) og som koordinator for ny jægerjagten. (Kolding jagtforening finder en ny person på generalforsamling) Der skal findes andre. Indtil videre arbejder BS og GB med sagen

 

GB, BS

 

 


 

Referat af møde d 25-08-2014

Kolding Jagtforening Eliasens vej kl. 1900

Deltager: Ole Hjelme, Birgit Sørensen, Børge Nielsen Michael Jacobsen, Søren Erik Knudsen, Gitte Juul, Finn Grauslund

Afbud: Bent Junker, Erik Poulsen

0
Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog tilføjes "profilering i nærmiljøet" til pkt. 7 (jf. referat fra sidste møde pkt. 6)

 

1.
Valg af Dirigent/referent

OH og Mj valgtes til mødeleder og referent

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

.

Godkendt og underskrevet

 

3

Orientering fra Formand

GB orienterede om de problemer, der skal diskuteres i henholdsvis mødet i Jægerforum 28-8 og mødet i brugerråd 17-9

Vi vedtog at anvende navnet Danmarks Jægerforbund, Kolding i henhold til forbundets ønske.

Vedtægter/forretningsorden er kommet tilbage fra DJ med diverse svært forståelige kommentarer. Vi vil gentage forespørgslen.

Kredsmøde den 8-9 (forslag til navn og vedtægter sendes)

 

 

 

 

GB

4Grøntråd

Udgik pga. BJ.s afbud

 

5

Orientering Bestyrelse/udvalg.

Gitte Juhl Orienterede om ny jægerjagterne i 2014, som bliver særdeles påvirket af de nye haglskydeprøver. Det vil være svært at gennemskue hvem der kan deltage, hvem der er ny jæger og hvem der skal sendes indbydelse til frem over Gitte arbejder videre med opgaven og sender foreløbigt indbydelser ud til alle, som har bestået teoretisk prøve. Gitte fremlægger forslag til ny procedure på næste møde.

Jagter 2014-15 Erik Poulsen: Jagterne for sæsonen er planlagt, og de afvikles på samme vilkår som sidste sæson. Erik indkalder Jagtleder til møde inden jagter.
Finn Grauslund orienterede om rågereguleringen, hvor en enkelt regulator fra Vamdrup har nedlagt 190 råger. Samlet er der reguleret over 1.000 råger i kommunen. Der vil blive anvendt et system med gult kort-rødt kort til dem der ikke afleverer indberetning. Finn har navnene på dem, der ikke har afleveret i år. Der er solgt 71 rågekort men kun 58 indberettede.

Regulering med fælder: Der er fanget et par mår og et par katte..

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

FG

6

Nyt Fra

Foreninger

MJ: Skydebanen i Vamdrup regner med at være oppe på fuld kapacitet ved årsskiftet og vil foreløbigt erstatte bygningen af nyt klubhus med indkøbte barakker, der fuldt ud kan gøre det ud for et klubhus mht. til faciliteter.

FG: Strandjægerne har 60-års jubilæum 29/11 og holder derfor reception fra 13-16

 

7
Indkomne forslag

ANG. fælleskassen: Det vedtoges at:

 • Anvendelse af fælleskassen så vidt muligt skal komme alle foreninger til gode
 • At afholdelse af kurser er et godt eksempel på en sådan anvendelse. Ole arbejder videre med et forslag om et kragekursus.
 • Der kan også anvendes penge til støtte af profilering (se nedenfor)
 • Der kan måske ydes støtte til Koldinghus blæserne mod at de blæser til vores jagter. Birgit kommer med oplæg

Valgproceduren i JKF søges ændret så Kommunens foreninger i god tid inden næste formandsvalg får mulighed for at se hvem der er opstillet som formand. GB kommer med oplæg på næste møde
Profilering i nærmiljøet (tilføjet): Landbrugsmuseets åbent hus i efterårsferien er et godt mål for profilering. GB undersøger mulighederne og melder hurtigt tilbage via mail.

 

 

 

OH

 

 

BS

 

GB

 

 

GB

8

Eventuelt

Intet væsentligt

 

 

 

9

Næste Møde

Afholdes enten 14/01 eller 28/01 hos strandjægerne. Finn melder tilbage hvilken dato

FG


 

REFERAT FRA JKF MØDE

 d 19-02-2014

v/Kolding Jagtforening Eliasensvej kl. 1900

 

Deltagere:

GB,BS,GJ,EP, Finn Grauslund (FG),Børge Nielsen (BN),BJ,OH MJ.

 

0

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

 

 

1.

Valg af Dirigent/referent

 

Dir. EP, Ref. MJ

 

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

.

Underskrift af referat fra sidste møde.
Intet

 

 

 

Orientering fra Formand

  

Konstituering

Næstformand OH, Sekretær MJ, Kassebestyrer EP, Grønt råd BJ (se dog 4), Nyjægerarbejde GJ, Råger FG


Rågeregulering Kolding/Vamdrup

·         Der reguleres 1 maj-15 juni

·         Rågereguleringen varetages af JKF med FG som ansvarlig.

·         Alle medlemmer af foreninger under JKF kan købe rågekort.

·         Rågekort koster 50 kr og sælges 10/04 og 24/04 kl. 19.00 hos strandjægerne.

·         Når man køber rågekort skal man medbringe identifikation, jagttegn, våbentilladelse

·         Sammen med rågekortet får man udleveret kopi af tilladelsen og en parole for reguleringen.

·         Der uddeles en rågepokal til den der har reguleret flest råger. Det er ikke længere nødvendigt at samle ben som dokumentation.

·         Hver regulator skal aflevere statistik over nedlagte råger, også selv om man ingen har nedlagt. Såfremt man ikke afleverer statistik kan man blive nægtet tilladelse til regulering det næstfølgende år.

·         De steder der kan reguleres kan ses på JKFs hjemmeside, når vi har fået kort fra kommunen.

·         Forslag om fredning mellem 12 og 16 blev ikke understøttet. Heller ikke et forslag om udelukkende at anvende salonrifler.

MJ orienterede om at Vamdrup Jagtforening stadig uddeler sin rågepokal til den af VJs medlemmer der skyder flest råger.

 

Anden regulering:

FG står for regulering og lægger løbende en plan og underretter bestyrelsen.

 

Udpegning af deltager til Repræsentantskabsmøde den. 21. juni 2014

BS, EP, GB, MJ, OH, FG.

 

Jagter (Kort omkring afvikling)

Ingen væsentlige kommentarer, alt er forløbet godt.

 

Andet

·         Der skal afholdes kurser bl. a i førstehjælp for skydebaneansvarlige og instruktører.

·         Der opfordres til at foreninger gør meget for udd. af aspiranter til haglprøven.

GB

 

 

 

 

 

FG

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Grønt råd

 

Orientering v. Bent Junker Hansen

Rådet skifter navn til Bæredygtighedsrådet og bliver suppleret med repræsentanter for erhverv.

Der holdes tre møder om året.

BJH

 

5

Orientering fra foreninger.

 

FG redegjorde for problemerne hos Strandjægerne hvor foreningen vil søge fusion med en eller flere andre foreninger i området.

 

 

6

Indkomne forslag

 

Synliggørelse af JKF i nærmiljøet:

Frem til næste møde fremkommer alle med forslag og kommentarer (pr mail?) og på næste møde tages det som et centralt punkt.

Alle!

 

7

Eventuelt

 

Der er gl. kreds 12 skydning 14/06 fra 10-16 i Fredericia

 

 

 

Næste møde afholdes ca 1/6. Formanden indkalder.

 


Referat af møde JKF Kolding 18/09 2013 kl 19.00 Marina Syd

Til stede: GB, OH, GJ, BS,BJH,SEK,FB, Børge Nielsen (Vonsild),LT, EP og MJ.
Ikke til stede JJ

Pkt

Vedtaget

Varetages af

 

Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

 

1

Valg af Dirigent og referent
GB og MJ valgtes

 

2

Referatet blev underskrevet

 

3

Orientering fra formand:

·         GB refererede fra et Jægerforum-møde 27/08 , hvor deltagelsen havde været skuffende. Emnerne var jagttider og jagtprøver

·         GB refererede fra Vildtudvalgsmøde, som havde handlet om markvildt. GB lovede at sende plan over informationsmøder ang markvildt ud til bestyrelsen til videre offentliggørelse.
I Ødis er der dannet et Hjortevildtlaug for Kolding Syd. Der sendes indkaldelse til et større møde ud til medlemmerne af JKF-bestyrelsen. Der laves en hjemmeside for Lauget.

·         Der er sendt meddelelse fra Jens Hangård om at Kredsen skal vælge en koordinator for buejægere i kredsen. Beskeden er sendt dagen før opstillingen slutter og GB pålægges at protestere over den sene udmelding.

·         GB refererede fra et møde på Kalø, hvor de nye duelighedsprøver, som skal træde i kraft i forbindelse med erhvervelse af jagttegn, har været diskuteret. Der skal i den forbindelse udpeges en række skydebaner, hvor disse prøver kan afholdes. Banerne i Ansager, Vamdrup, Søgård, Bredebro og muligvis Givskud er på tale. Foruden skydefaciliteter er det et krav til banerne at der er opholdsrum og gode toiletforhold. Da man indtil videre regner med ca 60 aspiranter pr. prøve er det noget af en opgave. JKF Kolding vil naturligvis arbejde på, at den nye skydebane i Vamdrup kommer med.
Foruden udpegning af banerne forestår der også et arbejde med udpegning af de såkaldte ”haglprøvesagkyndige” som skal overvåge og dømme i forbindelse med prøverne. Man må således ikke dømme i sin egen kreds, og der vil derfor blive en del problemer. Man regner foreløbig med 6 prøver i foråret og en i efteråret pr. kreds. Det vil dog næppe række. Niels Søndergård og Lars Thune Andersen fra DJ er kontakt til Naturstyrelsen og Flugtskydnings udvalget skal udpege Prøvesagkyndige og baner efter indstilling fra kredsen (Koordinator i Kreds 4 er Peter Keller Skærbæk).

·         Regulering:
Rågereguleringen i Kolding Kommune skal samles under en hat. Der skal løses et kort (50 kr.), der gælder for alle Kolding Kommunes områder hvor der kan reguleres råger  (se  http://www.jkfkolding.dk/regulering.html ) Kortet kan løses af alle jægere, som er bosiddende i Kolding Kommune og medlem af en af JKF´s Foreninger. De 50 kr går til Koldings jagtforeninger.
Der stilles således ikke længere specielle krav til områderne i Vamdrup by.
Kortene sælges i Strandjægernes klubhus v, Marina syd på en nærmere fastsat dato (fastsættes på næste bestyrelsesmøde i JKF). Det vil være påbudt alle at bære synligt tegn på at man er rågeregulator.
Ib Møller vil indtil videre stadig være koordinator.
Ansvaret for evt. tvister/uheld under reguleringen påhviler herefter udelukkende JKF og må dækkes gennem den almindelige jagttegnsforsikringsordning.
Der er ikke længere nogen kontaktperson for Vamdrup-området.

·         Hvad angår duer skal der på næste møde træffes en fast aftale ang regulering af duer i bynære områder.

·         Lunderskov ønskede ikke at gøre brug af sine pladser på JKF-jagterne, og de frigjorte pladser blev derefter fordelt blandt de øvrige foreninger.

·         Gennemgang af jagter: Der har ikke været problemer i forbindelse med jagterne for 2012-13. Hvad jagterne i 2013-14 angår er nyjægerpladserne på de to jagter næsten besat; og ordningen med sms-kæde har fungeret, der skal dog nok sendes endnu en meddelelse ud. På jagterne 2013-14 er der ingen væsentlige ændringer bortset fra en mindre omrokering, der gør, at jagten i Bramdrup skov bliver udvidet med en såt. Der er givet tilladelse til at skyde rådyr i Bramdrup skov.

 

 

 

 

GB 

FB

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

EP

GB

4

Hejlsminde Nor-projektet er ikke tilendebragt, men godt på vej. De 5.000.000 kr. det ventes at koste skal tilsyneladende tages fra Jagttegnsmidlerne, hvilket kom noget bag på BJH.
Der er intet nyt fra Projekt Lillebælt (som vi håber er skrinlagt pga økonomi) og projekt Skamlingsbanke (som vi ligeledes håber er skrinlagt pga. økonomi).

 

5

Vamdrup Jagtforening opfordres til at stå for/afvikle KM i haglbøssedisciplinerne. Skeet udskiftes med Sporting. MJ tager det op med Vamdrups flugtskydningsudvalg og melder tilbage skriftligt.
Riffelmesterskabet 2013 blev aflyst pga manglende tilmelding.

 

MJ

6

·         Lunderskov kan ikke nå at afvikle sit arrangement (se referat fra 24/04 pkt 8). Bestyrelsen opfordrede Lunderskov til at søge arrangementet gennemført i 2014.

·         OH orienterede om planerne for et kursus i fældefangst (se referat fra 24/04 pkt 8). Kurset koster 5.000 kr for 20 deltagere. Kurset søges afviklet i foråret. Når dato foreligger orienteres bestyrelsen og der gives videre besked til foreningerne.

 

 

FB

 

 

 

OH

7

intet

 

8

intet

 

 

Næste møde sidst i november

MJ

 


 

Udkast til referat af møde i JKF-Kolding 24/04 2013

Til stede: Erik Poulsen (EP), Leif Thoning (LT) Hans Mikkelsen (HM), Søren Erik Knudsen (SEK), Johnny Jensen (JJ), Freddy Balthersen (FB) Birgit Sørensern (BS), Gitte Juhl (GJ), Ole Hjelme (OH, Bent Junker (BJ), Gunnar Bennedsen (GB) og Michael Jakobsen (MJ)

Dagsorden:
1 Valg af Dirigent/referent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Orientering fra Formand
5 Orientering fra Kredsen
6 Nyt fra Grønt ERåd
7 Orientering fra foreninger
8 Forslag til anvendelse af evt. ”kasseoverskud” (se referat fra 09/02 2013)
9 Evt.

Punkt

Referat

Varetages af

1


GB valgtes

 

2


Dagsorden godkendtes

 

3


Referat godkendt
MJ Opfordrede alle til at huske at svare til alle, når der gives kommentarer/stilles ændringsforslag til referat.
Fremover sikrer referent og formand, at der ligger et færdigt referat en uge efter  det foreløbige referat er udsendt.

 

4


- GB har indkøbt rågepokal og vandrepokal til rågeregulering.
- Møderne med årets kursister er afholdt (GJ,JJ,MJ)
- Jagter: Ingen problemer af betydning i forbindelse med årets jagter. Skemaet for jagterne 2013-14 er nu endeligt fremsendt. (EP)
- Regulering: Der er fanget 2 ræve i de opsatte fælder.
- Rågeregulering: På næstfølgende møde udarbejdes en samlet ordning for alle dele af Kolding Kommune. Ordningen skal gælde fra 2014
- Regulering af duer på kommunens arealer: Der udarbejdes på næstfølgende møde en plan for hvordan vi griber sagen an.
- Der skal udarbejdes klare regler for vores fælles skydninger. Der findes måske allerede et sæt. EP prøver at finde dem og vi tager dem op på næstfølgende møde.
- Generelt samarbejde: Der bruges for megen tid på at diskutere mindre væsentlige problemer. Alle var enige om at give en bedre opbakning om de beslutninger vi tager i fællesskab og at forbedre tonen i mailkorrespondencen.
GB/alle


GB/alle


GB/EP/alle


Alle

5


- GB Orienterede om kredsmøde 19/02 hvor der diskuteredes regler ang. Vadehavet/Naturpark
- GB orienterede om Vildtforvaltningsmøde 05/03, som primært handlede om orientering fra landbruget om vildtafgrøder
- GB orienterede om kredsmøde 15/04, hvor det kom frem at der er god økononmi i kredsens midler.
- Hjortelav: BJ orienterede om at man i Ødis påtænker at indkalde til møde hvor to formænd for hjortelav (Torben Agerholm og Ole ????)indbydes. Der skal fastsættes en dato snarest. BJ indkalder hurtigst muligt.
- Kredsens hjemmeside bør nok bruges mere.
- Nye jagttidsbestemmelser er trådt i kraft. Der er tale om lokale bestemmelser . Information kan hentes på:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145872

 
BJ

 

6

Intet nyt

 

7


- MJ orienterede om den nye bane i Vamdrup, hvor den første del stadig forventes færdiggjort efter sommerferien. Alt går efter planen, selv om vinteren har været hård.
- FB orienterede om at man i Lunderskov planlægger et arrangement der skal handle om en synliggørelse af jagten i kommunen. Alle foreninger bliver indbudt når en dato foreligger. Bestyrelsen fandt ideen værd at støtte.

 


8


Der fremkom flere forslag til anvendelse af et evt. kasseoverskud:
1 En aflønning af hjemmesideredaktøren (500 kr.)

2 Indkøb af flere fælder, sådan at alle lokale foreninger råder over en fælde

3 Tilskud til JKF-jagterne

4 Tilskud til et DJ-kursus i fældefangst (OH er tovholder)
5 Et DJ-kursus i foreningsarbejde for alle interesserede bestyrelsesmedlemmer i kommunens foreninger
6 JKF-støtte til Lunderskovs arrangement, når der foreligger en plan
Bestyrelsen bakkede op om forslag 1, 4 og 6
OHFB

9

Intet

 

 

  


 
Referat fra Årsmøde JKF Kolding
 den 23.01.2013
 
28 deltagere og HB medlem Jens Venø Kjellerup
 
 
Pkt 1.
 
H.O. Petersen blev valgt til dirigent.
 
Pkt. 2
 
Gunnar Bennedsens beretning er indsat i hel tekst:
 
Viuf den 23 januar
 
Årsmøder i JKF Kolding 2013
 
VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE
 
Særlig velkommen til vores HB medlem Jens Venø Kjellerup
 
Jeg vil gerne at vi lige rejser os og mindes de af vore jagtkammerater der ikke mere er i blandt os.
 
Kreds 4  har  17237 medlemmer
 
Vores del af medlemmer i kreds 4 er ret konstant
2011           =               1450
2012           =               1429
2013           =               1434 + Christiansfeld med 18
De sidste par år har jeg talt om at det var lidt op af bakke. I år kan jeg /vi i JKF bestyrelsen så bemærke at det nu kører ganske stille og roligt, med det menes der at de aktiviteter der er, har fundet et leje hvor det stille og roligt kører der ud af ledet af de forskellige foreninger.
 
Det er dejligt at de foreninger der står for aktiviteter også kan mærke at der er ved at blive større interesse omkring aktiviteterne.
 
Det gør også at vi i JKF bestyrelsen så kan beskæftige os med det som egentlig var hensigten det politiske.
 
Sidste år havde vi jo valg år hvor der skulle vælges HB medlem. Vi havde indstillet JVK
Og han var i kamp om pladsen med Poul Bundgård fra Skodborg, Det var et tæt løb men Jens trak sig ud som sejrherre.
Han kom ret hurtig i ilden med hensyn til både mark og hjorte vildt i vores område.
Med hensyn til markvildt har Jens/DJ et stort projekt i gang og det tror jeg gerne han vil fortælle lidt om hvis tiden er til det.
 
 
 
 
 
 
 
Hjortevildt:
 
Der hænger jeg/vi måske lidt mere i bremsen,
Jeg havde ellers hørt i min øresnegl at der var hjortevildt gruppe på vej på Stenderup halvøen
Det lader ikke til at være rigtigt.
I Sidste uge talte jeg med JVK og vi holder et møde dato? I Ødis og hvis det ønskes så også et her for opstat af grupper.
Hvis der bliver to møder vil både Jens H og Jens V og Torben fra Smidstrup blive inviteret.
 DE FORSLAG TIL JAGTTIDER DER KOM FREM SIDSTE ÅR SKAL JO FØRST TIL BEHANDLING I VILDTFORVALTNINGS RÅDET NU SÅ DE VIL FØRST KUNNE GÆLDE FRA 2014.
 
De forslag til jagttids ændringer der blev afleveret sidste år på mark og fuglevildt vil også indgå i forhandlinger i år.
Vi have og så valg til formandsposten i DJ og der var der så ikke så tæt løb vi havde været med i indstilling af ClC og han vandt klart.
Der er helt sikkert at der for ham også ligger et stort arbejde men jeg synes de tilbage meldinger der kommer rundt omkring lyder gode han er nået godt på vej.
 
Igen i år havde vi en hel del jægere i gang med råge regulering der blev reguleret lidt gamle råger efter ønske fra lodsejer og tilladelse fra SNS
Jeg  har ikke det præcise tal men ca. 20
Kolding.
Rågeunger blev til 578 hvoraf Jens Jacob Pickardt skød 175 flot klaret.
Vamdrup
325 unger
Lunderskov
112 unger
Vi arbejder på at finde VEST eller andet så det er let synligt at vi er reguleringsjæger fra kommunen det skal gerne kan forhindre at vi bliver mistænkt for ulovlig jagt.
 
Jeg blev i sidste uge kontaktet af en beboer på Egernvænget der mener at have set en mår hund. Både Bent Junker og kredsens mår hunde jæger Thøger blev kontaktet og da jeg ikke har hørt tilbagemelding fra Thøger tror jeg ikke det var en mår hund, der er for øvrigt skudt 2 i Stenderup.
 
Jagterne på kommunens arealer vil jeg kort sige om at det jeg har fået af tilbagemeldinger har kun været positive, specielt skal nævnes den jagt i Kildevæld hvor en nyjæger skød et dyr og efterfølgende brække det under vejledning af Frank.
Der kan også nævnes jaget i Lilleballe hvor Anders ruhår tog en ræv (det kan jo spare patroner)
 
Der tales blandt jagtledere om at der måske kan ændres lidt på areal/såter så der bliver lidt mere til jagten i Bramdrup skov. Der vil også fremover blive sat skilte op hver gang der er jagt alle steder.
 
Ny Jægere
Der lavede Gitte og Johnny i denne sæson et stort stykke arbejde og fik rigtig mange nyjægere med på jagt. Fra jagterne i år er der lavet en lille dvd som vi vil prøve at bruge til motivation til nyjægere.
 
Det politiske:
Fermover er det meningen at JKF skal inddrages i de Hørings svar der vil komme fra ministeriet omkring forskellige emner ikke mindst omkring natura 2000 men også i lokale sager eks. Naturpark lillebælt der har kommunen lovet at vi bliver informeret når de engang får bevilget penge til det projekt.
Det gør at det bliver vigtigt at den person som sidder i JKF for en given forening er meget engageret og god til at melde tilbage når der bliver sendt emner ud til høring, der vil ofte kun være få dage til at melde tilbage når emner er sendt ud til høring.
Jeg vil lige pointere at dem der sider i JKF i dag gør et fint og godt arbejde.
 
Kreds /DJ
Kreds 4 afholder kredsmøde i Jels d.17.03.2013 kl 1000
Herfra må der deltag: bramdrup-2, kef-1, koldin str-4, kolding j -8,lunderskov -2,nr,bjært -1, skamling -4,vamdrup-6, viuf sogn -4,vonsild -2.
I alt 34 Stemmer.
Jeg mener det er vigtigt at vi fra JKF Kolding møder med alt hvad vi kan af stemmer.
Jeg har talt lidt med både JKV og CLC omkring pyramiden som er i strategien fra 2010. jeg mener vi skal prøve om vi kan få lavet ændringer, og så er det jo hvis man peger, er der mange fingre der peger på os selv. Jeg ville gerne have det var så Jagtforeninger afholdt generalforsamling inden JKF og JKF inden KREDSEN og Kredsen inden Rep møde så havde vi mulighed for at få jægernes mening frem på hurtigste og nemmeste måde.
Jeg _vi har et klart eksempel fra repræsentant skabs mødet sidste år blev det forkastet med at Dj skulle drive bank virksomhed, det var fremme på forrige HB møde og har nu ikke mulighed for at blive debatteret i foreninger på genreal forsamling inden JKF møde så vi kan indsende vores klare holdning til kredsen.
Så derfor mener vi i JKF at det er vigtigt at hver forening bruger deres stemme både her og i kredsen samt ikke mindst på repræsentantskabsmødet
 
Der har på det sidste HB møde også været fremme om man i JKF skal ændre navnet så det bliver Jægerne /jægerforbundet  xxxxxxxxx Kommune
 
Økonomien i jagtforeningernes kasse er som på skærmen. Der skal eventuelt købes lidt flere skilte til jagt og eller noget til at synliggøre reguleringsjægere, hvis forsamlingen mener vi mangler andet så lytter vi gerne.
 
TAK FOR ORDET
 
Herefter enkelte kommentarer til beretningen:
 
Der blev fremvist økonomisk oversigt for foreningernes kassebeholdning.
Oversigten var godkendt af JKF bestyrelsen på mødet den 16. januar 2013.
Flere efterlyser regnskab fra foreningernes kasse vedrørende fællesjagterne.
Gunnar Bennedsen oplyser at det er alene foreningernes kasse og ikke JKFs, det er blot JKF bestyrelsen der administrere kasse.
Der stilles forslag til bestyrelsen om mere fyldestgørende regnskab.
 
Finn Grauslund er foruroliget over at der mangler indbetaling fra nogle jager endnu.
Erik Poulsen henstiller til foreninger der skal afregne at de benytter det udleveret kontonummer i stedet for at aflevere kontanter.
 
Ib Møller efterlyser udlevering af rågepokal til årets rågejæger.
 
Ole V. Hjelme gjorde opmærksom på beslutningen fra HB, at de fremsætter forslag på repræsentantskabsmødet om at DJ oprettet en lånepulje på 5 mill, til udlån til landets jagtforeninger. Dette affødte både negative og positive kommentarer fra forsamlingen.
 
Årsmødet godkendte beretningen.
 
 
Pkt. 3
 
Bent Junker Hansen gave en kort beretning fra Grønt Råd i Kolding Kommune.
 
Der afholdes 2 årlige møder.
Kommunen har fokus på § 3 arealer, som er arealer i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, og som der ikke må ændres på uden forudgående dispensation fra kommunen.
Der findes 3150 områder i Kolding Kommune.
Der foretages kontrol og overvågning af områderne.
 
Harte Værket skal være et oplevelse og aktivitetscenter
 
Vandplanerne blev droppet, og afventer nu udspil fra miljøministeriet.
 
Der er etableret sti system ved Hejls Nor, og der er opsat et fugletårn, men det er desværre placeret forkert i forhold til fuglenes opholdspladser.
 
Vranderup / Seest grusgrav skal ifølge planer udlægges til støjende motorsport, men der er stadig tilladelse til at JKF tilbyder området til foreningerne til hundetræning.
 
Der er afsat penge til bekæmpelse af Bjørneklo.
 
Der er nedsat en projektgruppe for Naturpark Lillebælt, og Bent Junker Hansen repræsenterer os. Der mangles penge så projektet står stille i øjeblikket.
Som det står nu vil der fortsat være jagtmuligheder i naturpark området.
 
Der er blevet skudt 2 mårhunde i forbindelse med jagt i Stenderup området.
Finn Grauslund – hvad sker der med eventparken ved Kildevæld ?
BJH – endnu intet endeligt afklaret, men det kan se ud som at det bliver til noget.
Gitte Juhl – der er blevet givet udtryk for, at bliver parken etableret, så vil vi måske stadig kunne få lov til at anvende arealet til jagt i efteråret, vinteren.
 
Årsmødet godkendte beretningen.
 
Pkt. 4
 
Udgår
 
 
Pkt. 5
 
Gunnar Bennedsen – et lidt fejlplaceret punkt på dagsordnen, men et krav fra DJ.
Bestyrelsen konstituere sig selv på første møde efter årsmødet, det vil sige for 1 år siden, så punktet er noget på bagkant.
 
JKF Kolding konstituerede således:
Formand: Gunnar Bennedsen, Kolding Egnens Flugtskytter
Næstformand: Ole V. Hjelme, Viuf Sogns Jagtforening
Sekretær: Ole V. Hjelme
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Poulsen, Skamling Jagtforening, Michael Jacobsen, Vamdrup Jagtforening,
Leif Thoning, Kolding Egnens Flugtskytter, Gitte Juhl, Kolding Jagtforening,
Johnny Jensen, Kolding Strandjagtforening, Hans Mikkelsen, Vonsild Jagtforening,
Freddy Baltsersen, Lunderskov Jagtforening, Søren Erik Knudsen, Nr. Bjert Jagtforening,
Birgit Sørensen, Bramdrup Sogns Jagtforening.
 
Pkt. 6
 
Udgår
 
Pkt. 7
 
Bestyrelsen fik årsmødets tilladelse til at finde delegerede til repræsentantskabsmøde i DJ.
Der er 5 pladser foruden Gunnar Bennedsen.
 
Pkt . 8
 
Ingen forslag modtaget.
 
Pkt. 9
 
Der efterlyses bedre sanktions muligheder overfor krybskytteri, som føles som et stigende problem.
Jens Venø: har været på HB møde, og der arbejdes på en internet portal som en hjælp til løsning / registrering.
 
Ib Møller: Rågeregulering 2013. der sælges rågekort den sidste torsdag i april, og den første torsdag i maj fra Kolding Strandjagts lokale.
Aflevering af kort sker den første torsdag efter den 15. juni.
Det er meget vigtigt at stramme op på aflevering, da der i 2012 var mange som skulle rykkes for dette. Der skal afleveres rapport til kommunen over rågereguleringen.
 
Der efterlyses vilkårene for uddeling af rågepokalen.
 
Der blev spurgt til regulerings tilladelser på dåvildt i 2012-13.
Jens Venø: der er givet enkelte tilladelser, men det er ikke muligt at få oplyst til hvem disse er givet.
 
Gunnar Bennedsen orienterede om jagttids ønsker på hjortevildtet indsendt til Jens Hangaard fra Hjortevildsgruppe Sønderjylland.
 
Erik Poulsen: hvad sker der med 130 mtr reglen for tårne og stiger?
Jens Venø: der bliver en drøftelse i HB om dette, men det bedste forslag vil være at lave en naboaftale.
 
Jørgen Rasmussen: efterlyser jagttid på gråand andrik på land i januar.
Jens Venø: der er indsamlet rigtig mange ønsker og kommentarer, som alle behandles og danner grundlag for forhandlinger i forbindelse med de nye jagttider.
 
Freddy Baltsersen: har bemærket at nogle hjortelav frigiver afskydning af alt hjortevildt i nogle områder, og mener at ideen dermed måske vil blive noget udvandet.
Jens Venø: der er steder hvor det vigtigste kan være at få etableret et samarbejde og registrering frem for en masse begrænsninger, for at kunne få startet et hjortelav op.
 
Gunnar Bennedsen: der er blevet indmeldt en hel del juniorjager i DJ landet over, men de savnes i vores område – måske et indsats område for foreningerne ?
  
Michael Jacobsen: fremviste et power point program over nyjægerjagterne afholdt i 2012.
Flot præsentation, der kan bruges som reklame for vores kommende nyjægere.
 
Jens Venø: orienterede og DJ strategi planer 2017, se den fulde beskrivelse på DJ medlemsside på internettet, Jens Venø fortalte også omkring igangsat projekt for bedre vilkår for markvildtet.
 
 
Referent
Ole V. Hjelme
 
 
              
Dato:
 
 
Formand Gunnar Bennedsen: ____________________________________________
 
 
Dirigent: H.O. Petersen: _________________________________________________
 
 
Referent: Ole V: Hjelme: _________________________________________________
   

                

 

 

 

 


 

Referat af møde i JKF Kolding bestyrelse 06/02 2013

Til stede: Gunnar (GB), Erik (EP) , Ole (OH), Gitte (GJ), Freddy (FB) , Jonny (JJ) , Bent (BJ) , Søren (SK), Birgit (BS)Michael (MJ)

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af referat fra mødet 16/01
3 Konstituering
4 Orientering fra formand: Gennemgang af diverse opgaver
5 Orientering fra kredsen/hjortevildt
6 Nyt fra grønt råd
7 Orientering fra foreninger
8 Indkomne forslag
9 evt.

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

GB valgtes

 

2

Fremover indføres et nyt pkt. 2 til dagsordenen: Godkendelse af dagsorden.
Derefter godkendtes referatet.

 

3

Bestyrelsen konstituerede sig med  OH som næstformand og MJ som referent.

 

4

Følgende opgaver stod til behandling:

1 Rågepokal: Rågepokalen er bortkommet. Vi køber en ny til årets vinder og en vandrepokal fremover. Desuden har kommunen sponsoreret et årligt gavekort på 500 kr til vinderen. Ifald der skulle være tale om to vindere med ens antal nedlagte råger trækkes der lod om gevinsten.


2 Rågeregulering i øvrigt: Der laves hvert år skilte til rågejægerne hvorpå der er foruden Overskriften er trykt jægerens navn og årstal. Skiltet i ca størrelse A6 skal bæres synligt under reguleringen.

 

3 PPT og folder om JKF Kolding: MJ færdiggør PPT og fremstiller DVD til Gitte og Jonny og sender et eksemplar til Erik til evt. offentliggørelse på hjemmesiden.
GB færdiggør folderen og sender den og en tilmeldingsblanket til JJ,GJ og MJ
 

4 Møde med nyjægere/undervisere: I Viuf opsøger OH aspiranterne, i Vamdrup opsøger MJ aspiranterne, resten tager Gitte og Jonny sig af.

 

5 Skiltning til Jagter: Der findes pt. 12 skilte. Der indgås skr. Aftale med kommunen om hvor der skal skiltes under JKF-jagterne.

 

6 Deltagere til Repræsentantskabsmøde 15/06: JJ,BS,GB,EP,MJ

 

7 Kassen: Der vedtoges flg.:

·         Bestyrelsen har fuld tiltro til Erik ang den måde kassen føres og fremlægges for JKF-bestyrelsen

·         Erik fremlægger fortsat et regnskab for kassen for JKF-bestyrelsen på sidste møde inden årsmødet. Bestyrelsen godkender og står inde for dette

·         JKF-bestyrelsens medlemmer orienterer de respektive bestyrelser om økonomien i JKF Kolding

·         Fremover behandles de enkelte punkter i JKF Koldings økonomi ikke på årsmødet som et egentligt regnskab

·         På næste årsmøde orienterer GB om denne beslutning.

 GB

 

 

 

 

GB

 

 

 

MJ

 

GB

 

GB,JJ,MJ,OH

 

 

EP

 

 

JJ,BS,GB,EP,MJ

 

GB, Alle

5

Der er generelt stor frustration i området over den manglende linje i oprettelsen af lav, - det minder om rent anarki, hvor enhver kaffeklub kan kalde sig et hjortelav.

 

GB orienterede om, at de forslag til jagttider på hjortevildt der blev besluttet på årsmødet er sendt videre, men at vores ønsker om jagttid tidligst kommer på banen i 2014. GB vil protestere overfor Jens Hangård over dette.

 

JKF Kolding vil blive indkaldt til et møde i Vejle ang oprettelse af hjortelav.

 

Vi diskuterede derefter JKF-Koldings rolle i oprettelse af hjortelav for især Ødis området, hvor det haster mest. Vi nåede frem til flg.:

·         Eftersom JKF hverken har bemyndigelse, mandat eller midler til at spille en afgørende rolle i etablering af lav er det op til JKF-Kolding at beslutte, om vi i det hele taget vil medvirke.

·         Det vil vi gerne men udelukkende til at bringe de folk, der skal etablere lavet, sammen og med at  være dem behjælpelige i opstartsfasen.

·         BJ meldte sig som tovholder for dette arbejde.
BJ tager snarest muligt kontakt til nogle af de folk, vi ved er interesserede  og melder tilbage til resten af JKF-bestyrelsen pr. mail, eftersom arbejdet skal iværksættes inden næste JKF-bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

GB

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

BJ

 

6

Vi er blevet opfordret til at opstille repræsentant til friluftsrådet
Ingen meldte sig.

 

7

OH: Der KM i riffelskydning 13 april kl 13.00 i Vingsted

EP:  Der starter hundetræning i Seest grusgrav 04/04 kl. 18.30

 

8

På næste møde diskuteres hvordan vi mest hensigtsmæssigt anvender det ”kasseoverskud” der måtte være fra år til år. Det skal ske på en måde, så det kommer samtlige foreninger til gode.  Alle bedes komme med indspark, helst inden mødet.

Alle

9

BS opfordrede folk til at melde sig til SIK-festen
MJ opfordrede alle til at stille et fotografi til rådighed for hjemmesiden.

 


Næste møde indkaldes i beg. af april ??

MJ

 


 

Referat fra mødet den 16.01.2013

 

Deltager: Gunnar, Søren, Erik, Ole, Birgit, Johnny, Bent, Michael, Klaus (Lunderskov), Gitte

Afbud: Hans, Leif  

 

Dagsordenen Punkt

Referat

Action

 

1.

Valg af Dirigent /       referent 

Gunnar Bennedsen

Referent

 

Ole V. Hjelme

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Referat godkendt og underskrevet.

 

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og eventuelle indsigelser skal fremsendes til referent inden 8 dage efter modtagelse

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

3

Orientering fra Formand

 

Årsmøde den 23.01

Forslag til dirigent, Claus Lind Christensen, Jens Venø

GB, undersøger

Dagsorden for årsmøde gennemgået, og accepteret

 

DJ ønsker at JKF kommentere på høringssvar når der er projekter hvor det er muligt, men det kræver ofte hurtigt svar.

Derfor ser GB gerne en struktur for JKF, hvor bestyrelsesmedlemmer er valgt i de pågældende foreninger, men det kræver så at foreningerne afholder generalforsamling før JKF årsmødet, ellers bliver eventuel udskiftning først aktuel ved næste årsmøde, dvs ca. 1 år efter.

Punkt 5 til årsmødet virker noget på bagkant, da JKF konstituere sig på første møde efter årsmødet.

Disse tanker kræver dog en struktur ændring for JKF vedtægterne. 

 

 

GB

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

3

Orientering fra Formand

 

 

JKF Kolding er steget fra 1429 til 1434 medlemmer ifølge opgørelse fra DJ.

Det besluttes at foreningskassen betaler for kaffen til årsmødet

 

Foreninger der mangler at afregne for JKF jagterne bedes hurtigst få dette bragt i orden.

Foreningerne betaler til de respektive arrangør foreninger.

EP modtager eventuelle beløb fra arrangør foreningerne.

 

Bestyrelsen foreslår på årsmødet at bestyrelsen får mandat til selv at finde deltagerne til repræsentantskabsmøde i DJ 2013.

 

Aktiviteter 2013

Ingen endeligt fastlagt, men forslag til

KM i jagtskydning den 4.05

KM i trapskydning den 8.06

KM i skeetskydning den 10.08

KM i riffelskydning der arbejdes på en dato

 

Alle bedes hurtigst melde endelige datoer tilbage.  

.

Rågeregulering 2012

Der blev rapporteret nedlagt 578 stk rågeunger.

Jacob Pickardt imponerede med 175 stk,

 

Ib Møller fortsætter som koordinator for rågeregulering i Kolding Kommune 2013, og JKF bestyrelsen takker ham for et godt og veludført arbejde med rågereguleringen

 

Projekt Naturpark Lillebælt.

Ifølge BJ ligger projektet lidt stille efter udsagn fra Koldings borgmester.

 

Foreningernes kassebeholdning blev fremvis af EP, han fremviser overslag på årsmødet.

Husk, det er foreningernes kasse.  

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJ

 

 

EP

 

4

Orientering fra Kredsen

 

 

Peter Keller er ny flugtskydningskoordinator i Kreds 4.

 

Man forsøger at lave et møde angående hjortevildtet og evt, etablering af hjortelav i den sydlige del af vores JKF område. DJ har ønske om at JKF er repræsenteret i et hjortelav.

Dette skal gerne være klar når de nye jagttider forelægger. 

Etablering af hjorte i Stenderup står lidt stille pt.

 

Kredsen efterlyser folk til hjælp på en jagt stand på jagt – outdoor messe på Gram Slot.

Der har været drøftet forslag til ændring af JKF navnet til Danmarks Jægerforbund - + kommunenavn (f.eks. Kolding)

Dette kræver dog ændring i strukturen for JKF, men det har været taget op på HB møde den 11.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Grønt Råd

 

 

BJ – der har været afholdt møde den 15.11.

Drøftet status på prg. 3 områder i kommunen ( beskyttet naturlokaliteter). Der er 3150 områder i kommunen.

Der arbejdes på at få alle registreret og der fortages kontrol.

 

Der er etableret sti rundt om Hjels Nor, men fugletårnet er opsat modsat hvor fuglene færdes !!

 

Seest fritidslandskab (Vranderup grusgrav), her er planer om støjende aktiviteter som motocross og lign.

Vi har dog forsat tilladelse til hundetræning på området.

 

Planer om skovrejsning på 2000HA ved Vonsild, rundt om Svanemosen, staten er også med, og der er tildelt EU midler.

 

Planer om renovering af Harte Værket til et oplevelsescenter.

 

 

 

 

 

 

 

6

Orientering fra foreningerne

 

BS – ønske om at flytte jagten i Lilballe den 08.12.2013 til den 27.10.2013, EP / BJ undersøger hos kommunen

 

MJ – oplyser at skydebane ombygning i Vamdrup trækker ud og forventes endelig klar medio 2013

 

OVH – der er mulighed for at skyde tysk skydeprøve på enkelte af Viuf riffelskydninger i april.

 

Nyjægere / kursister

GB overrakte vin til Gitte og Johnny for et stort arbejde i 2012 omkring nyjægerne. De forsætter arbejdet i år.

Der skal indsamles navn og adresser på kursisterne i 2013   

Alle bakker op om nyjægerene, og nyjægerjagterne.

Gitte og Johnny er tovholdere i år

 

 

EP / BJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GJ / JJ    

 

 

ALLE

GJ/JJ                                 

 

7.

Indkomne forslag

 

OVH havde fremsendt ønske om en debat omkring DJs ønske om at vil drive bankforretninger jævnfør DJ referat fra HB møde den 7.12.2012.

Der var enighed om at fremlægge dette på årsmødet, men bestyrelses ser helst ikke tiltag igangsat. Det betyder at der sættes 5 mill. Kr. af til risikovillig lån, pengene som vi som medlemmer måske kan ende med at skulle dække ind via højere kontingentbetaling.  

 

 

ALLE

 

8.

Eventuelt

 

Intet

 

 

 

 


 

Referat fra mødet den 18.06.2012

Deltager: Gunnar, Søren, Erik, Ole, Birgit, Johnny, Bent, Michael, Leif, Freddy, Børge

Afbud: Gitte

Dagsordenen Punkt

Referat

Action

1.

Valg af Dirigent / referent

Gunnar Bennedsen

Referent

Ole V. Hjelme

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og eventuelle indsigelser skal fremsendes til referent inden 8 dage efter modtagelse

 

 

 

 

ALLE

 

 

Orientering fra Formand

GB har fået tilsendt regning fra Kolding Jagtforening på 6 x 500 kr. for rengøring efter brug af lokale til JKF jagter.

Ifølge bestyrelses referat fra møde den 23. november 2009 er, citat:

"Foreningen der afholder jagten opkræver til dækning af mad og andet i 2009 100,00 kr., og i 2010 120, 00 kr", altså er rengøring også dækket i de 120, 00 kr.

GB sender brev med afvisning til Kolding Jagtforening.

Nyjæger

Der er pt. kun tilmeldt 1 nyjæger til efterårsjagterne !!

Der skal fremover mere fokus på nødvendigheden af tilmelding fra nyjægerne.

Vi mangler muligvis adresser på nyjæger, som netop har været til jagttegnsprøve – opgave for alle – afleveres til Gunnar

 

GB

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

3

Orientering fra Formand

Det skal vurderes om vores informationsfolder skal ændres til næste sæson, så ingen vil være i tvivl om tilmelding.

Vi vurdere på at få mulighed for at placere nyjæger jagterne på nogle af de andre arealer end lige Kildevæld. Dette kunne træde i kraft i sæsonen 2013 / 14. Erik og Bent tager det med til kommunen.

 

DJ efterlyser lister på reguleringsjægere i lokalområderne.

Vi kan overveje mulighed for mere synlighed overfor kommunen med hensyn til hjælp til regulering indenfor kommunen.

Der kunne evt. laves en henvisningsliste til brug i kommunen

Rågeregulering 2012, der er solgt 50 kort.

Husk kortene skal afleveres senest den 28. juni.

Der er udsat en rågepokal for at optimere afskydningen.

Der arbejdes stadig på at skaffe veste til reguleringsjægerne.

JJ – har forslag til sponsor af veste, og kommer med oplæg til dette på næste møde

Hjortevildtsgruppe ved Ødis

GB har været til møde i Ødis hvor enkelte lodsejere viste interesse i oprettelse af en hjortevildtsgruppe.

Der vurderes på evt. at afholde et orienteringsmøde i september med deltagere udefra som kan fortælle om hjortevildt og hjortevildtsgrupper.

BJ – der er så småt igangsat undersøgelser for interessen for en gruppe i Stenderup området.

 

 

 

 

ALLE

 

 

EP/BJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ

 

 

 

 

GB/BJ

3

Orientering fra Formand

.

GB og BJ har været til JKF møde i Kreds 4.

Der blev debatteret forslag til nationalpark i Lillebælt.

Debat omkring JKF’s fremtidige arbejdsområde og struktur i forhold til kredsene.

JKF skal måske tænke på at ændre navn til f.eks. Danmarks Jægerforbund – Kolding, for at give mere synlighed i lokalområdet.

NÆSTE MØDE er flyttet til den 21. august

Holdes hos Kolding Jagtforening på Eliasensvej.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

4

Orientering fra Kredsen

Kredsmøde afholdt den 9. juni.

Mest snak omkring forestående DJ rep. møde med formandsvalg.

Vores HB medlem, Jens Venø, er kommet rigtigt godt i gang og allerede godt inde i meget stof.

 

 

 

 

 

 

 

5

Grønt Råd

 

BJ – der afholdes 2 årlige møde i Grønt Råd, næste gang den 21. juni.

Der afholdes møde med JKF’er fra Vejle, Kolding, Fredericia, Haderslev, Middelfart og Assens den 23. juli for at udarbejde et fælles høringssvar angående planerne for Lillebælts området.

BJ/GB

 

 

 

 

6

Orientering fra forenngerne

BS – der har været afholdt en fin hundeafslutning, med god deltagelse af både hunde, førere og tilskuer.

BJ – der eftersøges en mårhund med unger i Stenderup området.

FB – forslag om en foredragsaften i løbet af efterår / vinter, med relevant emne

GB – Overvej meget gerne at afholde nogle af KM skydningerne efter sommerferien, der er meget pres på i foråret.

 

 

 

FB/ALLE

ALLE

8

Eventuelt

EP tager billeder af bestyrelsen på næste møde.

 

ALLE

 

 

 


 

Referat fra Årsmøde JKF Kolding

 den 18.01.2012

Pkt. 1

Claus Lind Christensen blev valgt til dirigent.

CLC påpegede at indkaldelsen ikke var sket rettidigt iht. DJs retningslinjer, men da der ingen indsigelser var på dette, blev det besluttet at gennemføre årsmødet. 

Ole V. Hjelme blev valgt til referent.

Pkt. 2

VELKOMMEN TIL JKF ÅRSMØDE.

1 minuts stilhed for de jagtkammerater der er afgået ved døden siden sidste år.
Der har i kommunen været en lille tilbage gang i det samlede antal medlemmer, men dog en lille fremgang i ordinære
Vi er ca. 1450 medlemmer i JKF Kolding heraf ca. 1150 ordinære i 2011

Jeg kan nu konstatere at det jeg omtalte sidste år med at det var lidt op ad bakke med JKF har ændret sig så der fremover bliver mere tid til det der er formålet med JKF politisk arbejde, sidste år fik vi de forskellige aktiviteter lagt ud i foreninger og det kører fint.

Vi har i 2011 haft møde med de JKF der er placeret i området ved Lillebælt, Kolding, Fredericia, Middelfart, Assens, og Haderslev, og i den forbindelse skulle der laves et  høringssvar om Natura 2000, det var Claus behjælpelig med, og vi fik en fin tilbagemelding for det.

Vi havde inviteret til møde med Claus Lind Christensen (Kolding Vejle Fredericia) vedrørende hans kandidatur til formandsposten i DJ, alle der var mødt frem denne aften fik et rigtig godt indblik i hvad Claus står for, og det kan vi helt sikkert bakke op om.
Claus har indvilliget i at svare på eventuelle spørgsmål efter Årsmødet.
Efterfølgende havde vi også en snak omkring opstilling af en person til HB.
Mere herom under punkt 6

Der er også indstilling af en ny riffelkoordinator på Kredsmødet den 18 marts, så håber jeg at vi kan stille med alle de deltagere vi må, nemlig 1 person for hver påbegyndt 50 medlemmer, hvilket betyder for foreningerne som følger (foreningsnummer og antal deltager):

4301 – 2 / 4302 – 1 / 4303 – 4 / 4304 – 8 / 4305 – 2 / 4306 – 1 / 4307 – 3 / 4308 – 5 4309 – 4 / 4310 – 2 / 4311 – 1.                            

Vi har talt om at afholde et møde den 8 februar  med deltagelse af enten en vildtpleje rådgiver eller Lars Erlandsen Bruhn fra Fyn (Har endnu ikke sagt ja). Mødet skal dreje sig om evt. nye jagttider. Vi skal nu (det er i 11. time) til at tage stilling til forslag om ændringer til næste periode denne her varer i 3 år, men eventuelle forslag til ændringer skal ind til DJ i medio februar .

Hvad gør vi ved kron- og dåvildtet i forhold til særfredningen som gælder her i området,

Der er udlagt fra Hjortevildt grupper at der helt sikkert vil blive givet lidt fri 14 dage på dåvildt KALV.
Det er jo i sig selv et stort debat emne. Det siges også at det er fint med harefredningen i Nord Jylland. Her har vi jo mange harer, så måske skal vi have flere forskellige lokale fredninger / jagt tider ?
Vi kan jo i hvert fald konstatere at her hos os er der fremgang specielt på harer, hvor der på jagten i Drejens blev set 12 stykker, men også skovduen er i stor fremgang hvis man ser på afskydnings tal.
 
Vi har i JKF 4 Fælder til regulering (Mår hund) de har været ude flere gange desværre er der ikke fanget mår hund, men indtil flere ræve. Hvis behovet er der vil der også blive indkøbt fælder til krage og skade.
Råge reguleringen har i år givet ca. 450 rågeunger, og kommunen havde bedt Ib om at tælle reder og der er ca. 650.
Det vil vi gerne sige Ib tak for.
I forbindelse med regulering har DJ(Ole Roed) lovet at vi kunne få veste så det var nemt at se det er en reguleringsjæger, det er endnu ikke sket, men det bliver der fulgt op på i kreds regi.
 
Vi har igen i den forgangne sæson haft tilladelse til jagt på kommunens arealer. Der vil jeg gerne sige tak til dem der stået for både jagter og bespisning, og i det hele taget været med til at det hele fungerede.
Der har der været ca 250 jæger med på jagt heraf 18 nyjægere. Omkring nyjæger jagter er der dog stadig en del der skal hankes op i. Det drejer sig specielt om invitation af nyjægerne, det vil vi have på plads inden næste sæson.
 
Der er en informationsfolder under fabrikation som et par fra JKF bestyrelsen vil udlever til eleverne hvis vi kan få tilladelse hos underviserne.
Vi er i øjeblikket ved at undersøge forholdene med ungdomsskoler DJ giver favorable vilkår (gratis medlemskab første år ½pris anden år) , men det er vigtig at nyjægeren skriver hvilken forening han/hun ønsker at være medlem af
 
I 2011 fik vi tilskud fra nyjægerpuljen til skydning det var en besværlig proces, men det lykkedes. Dernæst havde vi problemer med at få navne på dem der havde bestået, det håber vi bliver løste med den folder vi får lavet.
Herunder vil jeg gerne sige tak til Gitte og Michael der hjalp med navne i første omgang.
Derved lykkedes det at få fat på de 18 m/k og Vamdrup fik skydningen afviklet.
 
Der er også noget med skiltning der ikke er optimal (Jagt i skoven)
   
Der er på jagterne set masser af vildt, og der er også nedlagt en del.
Jeg har ikke det nøjagtige tal, da ikke alle har sendt referat fra jagter endnu
 
Hvis der på en JKF jagt er brug for en schweiss hund, så vil JKF betale for det.
 
Vi arbejder stadigvæk på at få lov ved kommunen, så vi kan prøve at lave en slags foderplan med enkelte fodertønder, vi skal så have en eller flere der vil tilse og fylde korn i tønderne.
 
Som jeg omtalte sidste år har vi fået en hjemmeside, og vi er koblet på kredsens med et link
Der nu lagt referater ud fra JKF bestyrelses møder på vores side.
Jeg kæmper stadig med kredsen for at få deres side opdateret, og har da en tro på at det lykkedes, de er i hvert fald begyndt at lytte mere til os end tidligere.
                
Når det bliver besluttet datoer for bestyrelses møder vil de komme på nettet
Jeg har den opfattelse at man i kredsen er blevet bedre til at høre efter og interessere sig for hvad der sker i det nordlige, det ville være godt hvis vi kunne få et HB medlem i vores område, både HB medlem og Kredsformand har efterspurgt kandidat til HB, og de foreslår også en riffelkoordinator fra den nordlige del
 
KM Riffel      21 april Viuf Sogns Jagtforening
KM i Jagt     12. maj Vamdrup Jagtforening
KM i Skeet   2. juni
KM i Trap     11. august
 
Der er i aften møde i JKF Haderslev hvor de er kommet til en erkendelse af at der ikke har været meget samarbejde, eller der har været meget lidt samarbejde, Sådan er det ikke her.
Jeg synes vi har et fantastisk samarbejde, vi er ikke altid enige men vi får rigtig mange ting på plads.
 
Til slut vil jeg bare lige minde om at:
Den person der sidder i JKF har pligt til at informere foreningen og aflægge referat fra JKF møder.
 
Tak for et godt år.
 
Kommentarer til pkt. 2
 
Viktor Stæremose: Vamdrup tilbyder nyjægere 10 gratis runder på skydebanen mod patronkøb på banen.
 
Finn Grauslund: nyjæger jagterne forpligter til høj sikkerhed og styring / afvikling af jagterne.
Efterlyser en opstramning og synlig konsekvens.
 
Gunnar Thrane: omkring fredning af harer – husk der er mange harer i vores område. Nedgang i afskydning kan skyldes mindre haretramp generelt.
Foreslår kragejagt – ræveregulering – fældefangst som emner for nyjæger.
 
Viktor Stæremose: foreslå at den minimum anvendes hagl nr. 3 på JKF jagterne.
Erik Poulsen: der foreligger skrevne regler for jagtlederne på JKF jagterne, og de indkaldes til møde jagterne begynder.
Freddy Baltsersen: vigtig mission at få nyjægerne med på jagterne, og afholde en præcis parole til starten.
Frank Holtz: det er ikke altid de unge (nyjægerne) der er problemet.
Gunnar Bennedsen: ifølge den skrevne parole er sikkerheden sat højt. Husk påtale til jagtlederen på dagen, eller send en mail.
Michael Jakobsen: husk af få evalueret jagterne, og gerne også på selve jagtdagen.
Gunnar Thrane: husk klar tale til alle deltagere mht. skudretning, plads osv.
Else Marie Jakobsen: husk at på arealernes egnethed.
Freddy Baltersen: omkring Jagttider, måske mindre jagt på råvildtet i oktober nu da jagttiden er frem til 31. januar. Vigtigt at vi ikke havner i problemer som på Fyn.
Henning Sørensen: Hvad gjorde / gør de forkert på Fyn ? – tænk på jagtetikken i stedet for endnu flere regler.
Bent Junker: mange undersøgelser omkring råvildtet ofte også et spørgsmål om korrekt afskydning af buk – rå – lam.
Gunnar Thrane: drop evt. Jagt på råvildtet i oktober.
Finn Grauslund: jagtmoralen styres ofte også af de penge der betales for jagt.
Kaj Madsen: JKF jagterne starter i november hvor problemet ikke er stort mht. rålam.
Gammeldags markjagt er stort set væk pga. landbruges effektivitet.
Gunnar Bennedsen: JKF har et oplæg til møde angående jagttider, med mulighed for debat.
Henning Sørensen: henviser til artikel i Jæger om selektiv afskydning.
Kaj Madsen: det er få der råder over arealer der store nok til rigtig selektiv afskydning.
Birgit Sørensen: hvor findes information om personalesagerne i DJ
Gunnar Bennedsen: materialet er ikke offentligt tilgængeligt.
 
 
Pkt. 3
 
Bent Junker gav en status på Grønt Råds arbejde.
Der opfordres til at følge med på Kolding Kommunes hjemmeside (se link på www.JKFKolding.dk )
 
Der arbejdes med en del projekter i kommunen i øjeblikket bl.a.
 
Vindmølleplan
Hvordan skal kulturen være ?
Kommuneplan strategi
Bæredygtigheds strategi
Udviklingsplan for Skamlingsbanken
Vandforsynings og grundvandsbeskyttelsesplan
Spildevandsplan
Hjelsminde stisystem som er startet i 1999 er endnu ikke færdigt pga. forhandling med enkelte lodsejere.
Lillebælt Nationalpark – pt. ikke meget realiteter i dette endnu.
Bjørneklo – større fokus i 2012 på bekæmpelse også overfor private.
 
Kommentarer til pkt. 3
 
Kaj Madsen: mht. Skamlingsbanken – hvornår firgives jagten for JKF der ?
Else Marie Jakobsen: kommer der golfbane ved Binderup ?
Bent Junker: ingen golfbane, sagen er afsluttet.
Finn Grauslund: man kan godt afholde jagt i nationalparker, så vær opmærksom hvis projektet udvikles.
Jørgen Rasmussen: bliver der en sø i Binderup ?
Bent Junker: det bliver sandsynligt til noget.
 
 
Pkt. 4
 
Gunnar Bennedsen blev genvalgt uden modkandidat.
 
 
Pkt. 5
 
Der er pt. 10 ud af 11 jagtforeninger med i JKF Kolding, Christiansfeld Jagtforeing har takket nej.
Konstitution sker på første møde efter årsmødet.
Forretningsorden for JKF er sendt til DJ, som reglerne foreskriver, sidste forår, men endnu ikke kommet retur fra DJ med deres underskrift.
 
Pkt. 6
 
JKF bestyrelse foreslå Jens Venø Kjellerup til HB og Jens Hanggaard som suppleant.
Vedtaget af årsmødet.

 

Kommentarer til Pkt. 6

Finn Grauslund: efterlyste fremmøde af Jens Venø Kjellerup.

Gunnar Bennedsen: JVK er til møde i JKF Haderselv, som havde indkaldt til stormøde netop den 18. januar.

 Pkt. 7

Gunnar Bennedsen oplyser at der 5 pladser plus at han selv deltager via Kreds 4.
Opfordre til at JKF bestyrelsen selv vælger deltager på næste bestyrelsesmøde.
Grethe Johannesen: vil gerne have folk indstillet på årsmødet, og foreslår Birgit Sørense.
Herefter skriftlig afstemning, med følgende resultat:
Ole V. Hjelme – 33 stemmer
Erik Poulsen – 29 stemmer
Johnny Jensen – 25 stemmer
Leif Thonning – 23 stemmer
Finn Grauslund – 19 stemmer
Birgit Sørensen – 14 stemmer
Grethe Johannesen – 14 stemmer.
De første 5 er hermed valgt.
 
Pkt. 8
 
Ingen indkomne forslag.
 
Pkt. 9
 
Gunnar Bennedsen: JKF har fælder som kan udlånes, så kontakt JKF
 
Omkring indkaldelsen til årsmødet er fejle åbenbart sket flere steder rund i landet.
Kreds 4 har besluttet at dato for årsmøde i 2013 skal være klar medio oktober 2012.
Forslag til årsmøde 2013 er den 23. januar.
 
Erik Poulsen: Bent Junker og Erik Poulsen v il forestå forhandlinger med kommunen omkring arealer og jagter der stilles til rådighed for JKF.
Gert Blume: efterlyser regnskab for JKF.
Gunnar Bennedsen: JKF bestyrelsen har, i enigt fllertal, besluttet på møde den 21.03.2011 af der forelægges økonomisk oversigt på sidste JKF bestyrelsesmøde inden årsmødet, hvilket er skrevet til referat.
Ib Møller: mener ikke det er korrekt at der ikke kan fremlægges et regnskab.
Grethe Johannesen: svært når vi i vores forening bogfører penge til JKF.
Erik Poulsen: oversigt fremlagt på møde den 11.01.2011 iht. Bestyrelsesbeslutning.
Finn Grauslund: foreslår at fremvise det på storskærm i lokalet.
Claus Lind Christensen: under eventuelt kan der ikke besluttes noget, men bestyrelsen kan tage det til efterretning.
Finn Grauslund: er vi repræsenteret i Hjortevildtsgruppe Syd ?
Gunnar Bennedsen: nej, gruppen er nedsat via DJ, som også har formandskabet ved Ulrik Baunsgaard.
Bent Junker: hjortevildtet er fast stående i nogle områder og i andre meget spredt.
Birgit Sørensen: det er den gamle Kreds 12 der fik indført fredninger, og mulighederne har været der for at foreslå ændringer.
Jørgen Rasmussen: mht. sikkerheden på jagter foreslås kort over jagtområde med placering af skytter og drevretning.
Kaj Madsen: efterlyser datoer for jagter 2012 / 13.
Jan Garde Hansen: opfordring til bedre indsamling af data på nyjægere.
Gitte Juhl: det er svært at få udleveret navne fra jagttegnslærerne.
Gunnar Bennedsen: takker af for fremmødet og et godt årsmøde, en særlig tak til Calus Lind Christensen.
 
Årsmødet er hermed slut.
 
 
Referent                                         Dirigent
Ole V. Hjelme                                   Claus Lind Christensen

27.01.2012                                     5.02.2012

 

 


 

 

Referat fra mødet den 11.01.2012

 

Deltager: Gunnar, Søren, Hans (Vonsild), Erik, Ole, Birgit, Freddy, Gitte, Johnny, Bent, Hans (Vamdrup)

Fravær uden afbud:  Leif

 

Dagsordenen Punkt

Referat

Action

 

1.

Valg af Dirigent /       referent 

Gunnar Bennedsen

Referent

 

Ole V. Hjelme

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

 

Birgit Sørensen ønskede først at gennemlæse referatet fra sidste møde, og hun protesterede mod antal skudte råger under reguleringen, hvilket affødte at hun telefonisk kontaktede Ib Møller under mødet.

 

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og eventuelle indsigelser skal fremsendes til referent inden 8 dage efter modtagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

3

Orientering fra Formand

 

DJ har nu vedtaget at der skal skrives under på JKF vedtægterne.

Vi har dog endnu ikke modtaget vores underskrevne vedtægter retur.

 

Det  skal igen indskærpes at foreningerne der hæfter for manglende fremmøde af foreningens deltagere på JKF jagterne. Foreningen der står for forplejningen SKAL holdes skadesløs.

Der afholdes evaluering på jagterne på næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

GB

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

3

Orientering fra Formand

 

Det blev besluttet at JKF Kolding betaler for kaffe og brød til årsmødet den 18.01.2012

 

KM skydningerne i 2012.

Riffel bliver den 21. april i Vingsted (Viuf)

 

Øvrige skydninger er Erik styrmand for at få fremskaffet datoer hurtigst muligt.

 

Husk alle foreninger gør en indsats og reklamere for KM skydningerne.

 

JKF Kolding, Vejle og Fredericia er enige om at støtte Claus Lind som ny formand i DJ. Og er enige om at støtte Jens Venø som nyt HB medlem for Kreds 4. Jens Venø’s Cv er rundsendt på mail af GB tidligere.

Derfor skal alle foreninger møde fuldtallige op (iht tildeling af pladser) på Kredsmødet den 18. marts for at forsøge at få valgt Jens Venø.  

 

GB har modtaget brev fra JKF Haderslev, som invitere til møde den 18. januar ang. valg af HB og suppleant for Kreds 4.

GB har svaret tilbage at pga. årsmøde deltager vi ikke men har fremsendt navnet på vores HB kandidat.  

 

Der skal findes ny riffelkoordinator i Kreds 4, da nuværende koordinator ikke ønsker at fortsætte. Preben Nielsen fra Varde stiller sig til rådighed, se rundsendte mail, og JKF Kolding bakker op om ham. Birgit Sørensen har interesse i at være hjælpekoordinator.

 

Deltagere til repræsentant skabsmøde i DJ køre efter samme procedure som tidligere. Besluttes på årsmødet og efterfølgende bestyrelsesmøde. Vi skulle få samme antal pladser tildelt som tidligere.  

 

Gunnar og Ole deltog i Trekantens Hjortelau’s årsmøde i Smidstrup.

 

Det besluttes at Bent og Erik er JKF Koldings kontakt personer til Kolding Kommune vedr. jagter og brug af arealer.

Der arbejdes stadig med en løsning på etablering af foderpladser rundt om i kommunen.

 

 

 

EP

 

 

OVH

 

 

EP

 

 

ALLE

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

BJ/EP

 

3

Orientering fra Formand

 

Der blev foreslået at Ole evt. kunne være dirigent på årsmødet.

Ole så dog gerne at det bliv en uden for bestyrelsen.

Der blev så foreslået Claus Lind, Gunnar kontakter ham om det er muligt.

 

GB er villig til genvalg som formand for JKF Kolding, hvilket bestyrelsen bakker op.

Forespurgt bestyrelsen kender ingen til andre kandidater til formandsposten.

 

18 nyjægere deltog i skydning i Vamdrup i efteråret, men alle kendte nyjægere er blevet kontaktet selvom det var svært at få oplyst navne på kursisterne..

Der skal gøres en større indsats for nyjægere i 2012 mht. indsamling af data og information.

Der var enighed om at udarbejde en pjece omkring JKF Kolding, og med den i hånden besøge jagttegnskurserne for at give information.

 

Forsikringspjece fra DJ kan evt. bestilles hos Gunnar.

 

 

 

GB

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

ALLE

 

GB/OVH

 

4

Orientering fra Kredsen

Der har været afholdt kredsmøder siden sidste bestyrelsesmøde og referater er rundsendt via mail.

 

Der har været afholdt ”gåsemøde” – vildtforvaltningsmøde” og ”hjortemøde” modtagen referater er rundsendt via mail.

 

Der er udnævnt mårhunde koordinatorer og hjælpere. Kontakt vejen til koordinatoren syntes dog al for lang og tidskrævende. Bent er koblet på projektet her i området.

Vi vil dog stadig selv anvende vores fælder i vores område efter behov.

 

Gunnar Malmkjær fra Vejen efterlyser hjælp til organisering af DM i jagtsti 2012, interesserede kan kontakte Gunnar direkte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

5

Grønt Råd

 

Bent gav orientering fra Grønt Råd.

 

Husk der kan læses om Grønt Råd på Kolding Kommunes hjemmeside.

 

Pt. Arbejdes med bl.a.

Bæredygtighed strategiplan for 2012-15  som er i offentlig høring

Kommuneplan strategi – fælles for stat, region og kommune pt. i offentlig høring

Udviklingsplan for Skamlingsbanken – men her mangles penge

Bjørneklo – kommunen vil kræve større indsats af lodsejere i 2012

Hjelsminde – der arbejdes stadig på Naturpark Lillebælt bl.a. med stisystem – endnu ikke fuldt afklaret med alle lodsejere.

 

 

 

 

 

6

Orientering fra foreninger.

KM skydningerne afvikles på samme vilkår som i 2011

 

 KM i riffelskydning 21.04.2012 – regelsæt vedhæftet referatet  

 Arrangør: Viuf Sogns Jagtforening.

Som nævnt under punkt 3 er Erik koordinator for indsamling og offentliggørelse af datoer hurtigt muligt på øvrige skydninger.

 KM i Jagtskydning,

 Arrangør: Vamdrup Jagtforening.

 KM i Skeetskydning

 Arrangør: Vonslid Jagtforening.

 KM i Trapskydning  Arrangør: Skamling Jagtforening.

    

Alle 4 foreninger melder hurtigst tilbage med datoerne så

Alle foreninger kan sørge for at få reklameret for disse aktiviteter

 

 

OVH

 

 

EP

 

 

 

 

ALLE

 

 

7

Indkomne forslag

 

Ingen

 

 

8

Eventuelt

Mødedatoer for bestyrelsesmøder 2012 forventes på plads efter årsmødet den 18. januar.

 

Der skal indsendes kommentarer allerede inden 15. februar 2012  til nye jagttidsforhandlinger.

Derfor er der enighed om at forsøge at lave et fællesmøde for alle medlemmer under JKF Kolding den 8. februar. Endelig beslutning tages på årsmødet.

 

Adresseliste på JKFs hjemmeside skal opdateres.

 

Alle skal huske at give besked om ændringer i adresse, telefonnummer og mailadresse.

 

Procedure for indkaldelse til årsmøder i 2013 ændres nu, og skal allerede meddeles i september/oktober 2012.

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

ALLE

 

 

GB

 

 

 


Referat fra mødet den 05.09.2011

 

Deltager: Gunnar, Søren, Kim, Erik, Ole, Henrik, Freddy, Gitte, Johnny, Bent

Fravær uden afbud:  Hans, Leif

 

Dagsordenen Punkt

Referat

Action

 

1.

Valg af Dirigent /       referent 

Gunnar Bennedsen

Referent

Ole V. Hjelme

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

 

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og eventuelle indsigelser skal fremsendes til referent inden 8 dage efter modtagelse

 

 

 

ALLE

 

 

 

3

Orientering fra Formand

 

Johnny Jensen indtræder i bestyrelsen ved Henning Hansens bortgang.

 

Konstituering af bestyrelsen.

Formand: Gunnar Bennedsen

Næstformand / sekretær: Ole V. Hjelme

Grønt Råd: Bent Junker

 

Vedtægter for JKF er endnu ikke kommet retur fra DJ, og kommer åbenbart ikke retur.

Der laves et link fra JKF websiden til DJ og JKF vedtægter

 

Der har været møde i Jægerforum og er er tiltrådt ny skovridder

H.J. Vinter da Ole Klitgaard er blevet chef for driftsafd.

Se referat på JKF websiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

3

Orientering fra Formand

 

Iflg. Peter Bjerremand er antallet af jagttegnsløsere stagneret i  år.

 

Vedr. efterårsjagterne så har GB og OVH ansøgt DJ om tilskud til nyjægerne men fået afslag da aktiviteten er efter 1. november.

Kreds 4 har dog givet tilsagn om at dække udgiften.

 

Sidste nyt er at DJ alligevel godt vil dække udgiften men kræver at der fremsendes bilag til afregning omgående.

 

Der er inviteret 2 personer fra Kolding Kommune til deltagelse på jagten i Drejens.

 

Der skal afholdes møde med alle jagtlederne inden den første jagt

Til gennemgang af parole og regler.

 

Der er lidt problemer med at få overblik på nyjægerne for i år.

Gitte fremsender adresseliste på jagttegnsundervisere til GB.

 

Vores indkøbte fælder er blevet fordelt og kan benyttes i JKFs område. Kontaktpersoner findes på JKF websiden.

 

HUSK alle i bestyrelsen skal hjælpe med løsning af opgaverne i JKF så husk at tilbyde med at trække læsset J

 

Der ønskes røde veste til reguleringsjægerne.

GB undersøger hos Torben Bagh.

 

Der har været ALT for mange der ikke har afleveret deres rågekort retur til tiden. Dette kan koste udelukkelse for deltagelse i rågeregulering næste år. Der er ind rapporteret 667 stk. råger 

 

DJ har udsendt plan for opstart af forhandlinger af ny jagttider gældende fra 2013.

Vedr. lokale jagttider skal disse fremsendes til DJ i februar 2012

Vi arbejder med et oplæg til et møde primo december

 

Bent Junker er styrmand på forhandlinger for JKF med Kolding Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

GB / OVH

 

GB / EP

 

 

GB/EP/

OVH

 

GJ

 

 

ALLE

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

GB/BJ

 

 

BJ

 

4

Orientering fra Kredsen

 

Møde den 29. august hvor også Ole Roed og Simon Rasmussen deltog.

 

Der har været regnskabsproblemer i kredsen, men efter at der har været folk på kursus køre det igen.

Der er igen kommet nyt pointsystem fra DJ til Kredsen mht. tildeling af beklædning (en skjorte pr. 2 år – bukserne kommer senere J)

 

Kreds 4 har et budget på 210.000 kr til aktiviter

 

Vadehavs udvalg – Kim Aabling deltager

 

Kreds 4 webside er lidt ”død” med opdateringer osv.

 

Kredsen rykker os for deltagelse i reguleringsarbejde.

Men der skal helst ikke deltage for mange !!!

 

H.C. Fuglsang skal have oplyst email adresser på foreningsformænd og kasserer

 

H. C. Fuglsang går af som HB medlem ved næste valg i 2012.

Kreds 4 afholder kredsmøde den 18. marts i Jels

 

Status på mårhundearbejdet: Der er mange mårhunde !!

Vildsvin menes at være her i pænt antal.

 

Mødet bar noget præg af valgmøde for formanden.

En del punkter på dagsordenen nåede ikke at bliver behandlet.

Derfor er der nyt møde den 13. 09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB / ALLE

 

ALLE

 

5

Grønt Råd

 

Bent Junker er indtrådt i Grønt Råd og gav orientering fra sidste møde han deltog i.

 

 

 

 

6

Orientering fra foreninger.

KM skydningerne afvikles på samme vilkår som i år.

 

 KM i riffelskydning,  

 Arrangør: Viuf Sogns Jagtforening.

 KM i Jagtskydning,

 Arrangør: Vamdrup Jagtforening.

 KM i Skeetskydning

 Arrangør: Vonslid Jagtforening.

 KM i Trapskydning  Arrangør: Skamling Jagtforening.

    

Alle 4 foreninger melder hurtigst tilbage med datoerne så

Alle foreninger kan sørge for at få reklameret for disse aktiviteter

 

 

OVH

 

VS

 

KH/EP

 

EP

 

 

ALLE

 

 

7

Indkomne forslag

 

Ingen

 

 

8

Eventuelt

Følgende mødedatoer for bestyrelsesmøder er planlagt

08.06.2011 – 06.09.2011 – 18.01.2012

 

 

ALLE

 

 


Referat fra mødet den 21.03.2011

 

Deltager: Gunnar, Søren, Kim, Erik, Ole, Henning, Henrik, Hans, Freddy, Leif

Fravær uden afbud:  Gitte

 

Dagsordenen Punkt

Referat

Action

 

1.

Valg af Dirigent /       referent 

Gunnar Bennedsen

Referent

Ole Hjelme

 

 

 

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og eventuelle indsigelser skal fremsendes til referent inden 8 dage efter modtagelse

 

 

ALLE

 

 

 

 

3

Orientering fra Formand

Nyt medlem fra Kolding Jagtforening i JKF er Gitte Juhl.

 

Afledt af årsmødet.

Uheldigt med vedtægtsændringer som betyder at bestyrelsesmedlemmer udpeges uden tidsperiode, det kan give meget udskiftning.

Standardforretningsorden for JKF blev underskrevet af alle fremmødte, som det kræves ifølge DJ.

 

Natura 2000 – der har været afholdt møde i Kolding, hvor deltagere fra Assens, Middelfart, Fredericia, Vejle, og Kolding kommuner blev enige om et høringssvar omkring Lillebælt ud fra oplæg fra Claus Lind Christensen. Høringssvaret er videresendt til Kalø og rundsendes når det kommer retur.

Natura 2000 – kan søges via DJs hjemmeside.

 

 

 

3

Orientering fra Formand

HUSK – at alle får reklameret for KM skydningerne – se mere på

www.jkfkolding.dk

 

DJ har afvist at betale ca. 300,- kr. for afholdelse af vores årsmøde.

Bestyrelsen finder selv en løsning på dette.

 

Koordinator for reguleringsjagt indenfor JKF Kolding er Ib Møller.

 

Der undersøges mulighed for indkøb af yderligere fælder til udlån.

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

GB/HH

 

4

Orientering fra Kredsen

GB er nu vores repræsentant i Kreds 4

DJ har udsendt forsikringsforhold til alle skydebaner og foreningsformænd.

Der kan søges om økonomisk tilskud til f.eks. nyjægere hos kredsen.

 

Afholdt årsmøde i kredsen – der er stadig rod med medlemskartoteket trods modsat oplysning fra Ole Roed og Simon Rasmussen.

 

Der er oprettet Vildtplejegrupper som alle kan trække på.

 

OVH oplyste om afskedsgave til Kreds 4 HB medlem afskedsgave i forbindelse med fratrædelse i 2012 (tanker offentligt gjort på årsmødet af deltager på årsmødet) – uacceptabelt økonomisk størrelse.

 

Der udsendes materiale ang. oplæg til ny jagtlov 2013 fra DJ til alle JKF’er i august / september.  

 

 

 

 

GB

 

5

Grønt Råd

HH har fået aftale om JKF jagter i kommende sæson på plads med kommunen. Fordeling vil ske på JKF senere møde når der er overblik på antal af nyjægere der skal deltage.

Der rettes henvendelse til alle jagttegns undervisere i Kolding Kommune 

JKF råder over arealet i Vranderup til hundetræning tirsdage og torsdage.

Der arbejdes på invitation af et par offentlige gæster på en JKF jagt denne sæson

 

 

ALLE

 

GB

 

 

 

GB/HH

 

6

Orientering fra foreninger.

Der orienteres om afholdelse af Kolding Mesterskaber i skydning som finder sted på følgende datoer:

 

16. april KM i riffelskydning, Vingsted, start kl. 14 

 Arrangør: Viuf Sogns Jagtforening.

7. maj KM i Jagtskydning, Vamdrup skydebane, kl. 12 – 15

 Arrangør: Vamdrup Jagtforening.

4. juni KM i Skeetskydning hos Egon i Vejen,  start kl. 11

 Arrangør: Vonslid Jagtforening.

18. juni KM i Trapskydning hos Egon i Vejen, start kl. 11

 Arrangør: Skamling Jagtforening.

    

Alle sørger for at få reklameret for disse aktiviteter

 

 

 

OVH

 

VS

 

KH/EP

 

EP

 

 

ALLE

 

 

7

Indkomne forslag

 

Ingen

 

 

8

Eventuelt

Følgende mødedatoer for bestyrelsesmøder er planlagt

08.06.2011 – 06.09.2011 – 18.01.2012

 

 

ALLE

 

 

 


 

 

Referat fra mødet den 21.01.2011

Deltager: Gunnar, Søren, Gunner, Børge, Erik, Ole, Henning, Henrik, Viktor.

Afbud: Leif. Fravær uden afbud: Freddy

Gæst: Ib Møller

Dagsordenen Punkt Referat Action
1.

Valg af Dirigent / referent

Gunnar Bennedsen

Referent

Ole Hjelme

 
2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og eventuelle indsigelser skal fremsendes til referent inden 8 dage efter modtagelse

Der var debat om offentliggørelse af mødereferater på JKFs hjemmeside. Det er besluttet at der fremad rettet offentliggøres referater.

ALLE

 

GB/OVH/EP

3

Orientering fra Formand

Der har været afholdt møde i Jægerforum, referat findes på JKFs hjemmeside.

Johs. Rysgaard er stoppet i DJ.

Niels Søndergaard er genansat i DJ.

Der afholdes møde ang. Narura 2000 primo februar.

JKF har besluttet at Ib Møller er JKFs kontaktperson vedrørende rågeregulering i Kolding Kommune.

Efter debat er det besluttet at forsøge at indkøbe fælder til udlån

(mårhund, ræv, krage/skade fælder) for foreningernes medlemmer.

Der blev drøftet bedre muligheder for vildtfodring.

Det tilstræbes at opsætte enkelte fodertønder på udvalgte steder, dog skal alle vilkår klares af med kommunen først

JKF årsmøde afholdes den 1. februar kl. 19.00 i Kolding Strandjagtsforening lokaler Marina Syd.

Dagsordenen ifølge DJ vedtægter.

 

 

GB/EP

 

 

GB

GB/HH/

IM

 

GB/HH

 

 

HH

ALLE

3

Orientering fra Formand

Der var evaluering på JKF jagterne fra sæsonen, og følgende regler er herefter besluttet.

Der skal fremgå af alle invitationer og velkomst på dagen at det er JKF jagt der afholdes

Forplejning: Foreninger der står for forplejningen afholder selv udgifter til husleje, varm mad, 1- øl/vand, 1-snaps, og 1-øl/vand om formiddagen. Deltagerne betaler gebyret til den arrangerende forening.

Foreninger hvis medlemmer ikke fremmøder på jagterne hæfter selv for gebyret. Der mangler pt. en del afregning fra deltagere.

EP sørge for at oplyse konto nummer til indbetaling.

Der kan max. deltage 25 personer plus 1 jagtleder plus 1 leder for hundefolk. Jagtlederen deltager gebyrfrit.

"Skiltemand" – afregnes med bezinpenge (ca. 50,- kr.) fra JKF, men betaler selv deltagergebyr.

Bøder: max. beløb 20,- kr., indkomne penge afleveres til Erik Poulsen

Bengæt: 2 gæt for 10,- kr. – KUN på nyjægerjagterne – alle beløb skal uddeles som gevinst efter jagten.

Evt. schweisshund afregnes af JKF

Der indkaldes til mødes med alle jagtledere inden sæsonen, september måned, for at gennemgå regler/ sikkerhed og parole, og sikre en fælles holdning til afvikling af jagterne.

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

+EP

 

 

 

+EP

 

 

 

 

 

+EP

 

GB

4

Orientering fra Kredsen

Efter Holger er stoppet, har Gunnar overtaget pladsen i Kredsbestyrelsen

Der har været afholdt møde i Vildtforvaltningsgruppen den 11.01, dog mangler referat. Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring hjorte og småvildtets vilkår, og en gruppe omkring bekæmpelse af mårhund.

Kreds 4 afholder Jagtsti den 16.04

 
5

Grønt Råd

Der er møde i Grønt Råd den 24.02 omkring projektet Natur og Vand.

Finn Grauslund er indtrådt i Hjelsminde Brugergruppe

 
6

Orientering fra foreninger.

Der orienteres om afholdelse af Kolding Mesterskaber i skydning som finder sted på følgende datoer:

 

16. april KM i riffelskydning, Vingsted, start kl. 14

Arrangør: Viuf Sogns Jagtforening.

7. maj KM i Jagtskydning, Vamdrup skydebane, kl. 12 – 15

Arrangør: Vamdrup Jagtforening.

4. juni KM i Skeetskydning hos Egon i Vejen, start kl. 11

Arrangør: Vonslid Jagtforening.

18. juni KM i Trapskydning hos Egon i Vejen, start kl. 11

Arrangør: Skamling Jagtforening.

Alle sørger for at få reklameret for disse aktiviteter

 

 

 

OVH

VS

KH/EP

EP

 

ALLE

 

7

Indkomne forslag

Ingen  
8

Eventuelt

Næste møde 28.03.2011

Denne dato skal ændres da Viuf har generalforsamling denne dag

Gunner Thrane ønsker at stoppe som jagtleder for JKF efter denne sæson efter mange års arbejde.

ALLE

 

 


 

Lige en opsummering fra årsmødet den. 9/2-10.

 

Der var mødt 29 op til årsmøde i JKF-Kolding,

Valgt til Ordstyrer blev Ole Hjelme.

 

Formandens beretning blev en lang affære, da der blev spurgt meget til den frivillige fredning af dåvildtet i området, og man kunne fra

JKF bestyrelsens side kun henvise til et mødereferat der var underskrevet af alle jagtforeninger i JKF-Kolding,

hvor i der stod at man var enige om at forlænge fredningen af dåvildtet yderligere 3 år.

 

Beretningen fra Grønt-råd stod Henning Hansen for, og han kunne fortælle at han havde søgt Kolding kommune om tilladelse til at man igen i år kunne træne hunde i grusgraven på Vranderupvej,

og at vi gerne ville have mulighed for at træne i vand et andet og mere egnet sted, hvis et sådan kunne findes.

Henning har også på vegne af JKF søgt kommunen om tilladelse til afholdelse af i alt 10 jagter ( her i en nyjægerjagt) på kommunens arealer.

 

Valg af bestyrelse

Der var en del af JKF-bestyrelsen, der var på valg, og alle blev genvalgt.

Der blev optaget en ny jagtforening i JKF-Kolding, det er Nr. Bjert Jagtforening, og de blev budt velkommen i JKF.

Der var enighed om at man ville lade det være op til JKF bestyrelsen at finde 5 delegerede til Rep. mødet. i DJ.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Under eventuelt var der en del spørgsmål og debat, vedrørende jagter på kommunens arealer.

Nyjægerjagterne, blev også bragt på banen, bestyrelsen har lovet at tage disse punkter op på næste møde.

Der blev også spurgt til fodring på kommunens arealer, og man kunne kun bekræfte at man på nuværende tidspunkt ikke har tilladelse til fodring på kommunens arealer, men har søgt.

Der blev også opfordret til at JKF bestyrelsesmedlemmer fremover orientere deres respektive bestyrelser om hvad der foregår i JKF.

Der var mange, der mener at der er blevet meget langt til toppen i DJ. efter den nye strukturs indførsel, og det kunne vi i bestyrelsen kun give dem ret i.

Mødet sluttede med kaffe og brød.

 

Jægerhilsen

Erik Poulsen


Tilbage