Danmarks Jægerforbund Kolding.

"Det gamle JKF"

Konto Nr. 9277 1910142263


 

Jagter Nyheder Møder Skydninger Jagt-Billeder JKF-Vedtægter Bestyrelsen Rågeregulering


Foreninger under Danmarks Jægerforbund Kolding

 

Viuf JagtforeningKolding Jagt og StrandjagtVamdrup JagtforeningSkamling Jagtforening

Lunderskov JagtforeningBramdrup Sogns JagtforeningØster Starup/ Vester Nebel Jagtforening

 Vonsild JagtforeningKolding-egnens FlugtskytterNr. Bjert Jagtforening


Forretningsorden for Danmarks jægerforbund Kolding

 
 

Denne forretningsorden supplerer Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

1 Konstituering mv.

1.1 Umiddelbart efter afholdelsen af årsmødet i Jægerrådet afholder bestyrelsen møde for at konstituere sig og vælge næstformand, sekretær samt repræsentant til det grønne råd i kommunen.

1.2 Det konstituerende møde ledes af formanden.

1.3 Næstformanden, sekretæren og repræsentanten til det grønne råd vælges med simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

1.4 Formanden samt medlemmet af det grønne råd repræsenterer Jægerrådet udadtil, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

1.5 I tilfælde af formandens forfald varetages de ham påhvilende pligter, henholdsvis udøves de ham tilkommende beføjelser af næstformanden.

2 Indkaldelse mv.

2.1 Jægerrådsbestyrelsen kan afholde møde hvert kvartal og i øvrigt, når formanden eller det grønne rådsmedlem finder det nødvendigt.

2.2 Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde, når det begæres af mindst tre medlemmer af Jægerrådsbestyrelsen eller af medlemmet af det grønne råd.

2.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst fjorten dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Er hastende beslutning fornøden, etableres et Jægerrådsbestyrelsesmøde som telefonmøde. Mødet protokolleres/refereres. Findes det hensigtsmæssigt, kan formanden træffe beslutning om, at sager af mindre betydning afgøres gennem skriftlig cirkulationsbeslutning, eventuelt pr. mail. Det materiale, som i så fald har cirkuleret som beslutningsgrundlag blandt Jægerrådsbestyrelsesmedlemmerne, skal indføres i protokollen/referatet.

2.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for Jægerrådsbestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materiale. Medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på mødet, skal derfor i god tid forinden sende nødvendige oplæg til formanden. Emner, der ikke er angivet i dagsordenen, kan ikke behandles på det pågældende møde, medmindre andet enstemmigt vedtages af de tilstedeværende medlemmer af Jægerrådsbestyrelsen.

2.5 Dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder skal indeholde følgende punkter:

• Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde.
• Orientering om den aktuelle situation i Jægerrådet.
• Orientering om seneste nyt fra det grønne råd i kommunen.
• Eventuelle forslag fra de enkelte Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer.
• Fastlæggelse af næste ordinære møde.

3 Beslutningsdygtighed, stemmeflerhed


3.1 Formanden leder møderne. Jægerrådsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

3.2 Der må ikke træffes beslutning i nogen sag, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft rimelig anledning til at deltage i behandlingen.

3.3 Hvis formanden - uanset af hvilken årsag - i mere end tre måneder bliver ude af stand til at bestride hvervet, varetages hvervet af næstformanden indtil det førstkommende ordinære Jægerrådsårsmøde, hvor nyt valg foretages, medmindre formanden forinden er blevet i stand til at bestride hvervet.

3.4 De i Jægerrådsbestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4 Referat

4.1 Formanden har ansvaret for, at der føres en protokol/referat.

4.2 Af protokollen/referatet skal fremgå:

• Tid og sted for mødet.
• Hvem, der har deltaget i mødet
• Dagsorden for mødet.
• De trufne beslutninger.
• Tid og sted for kommende Jægerrådsbestyrelsesmøder.
• Hvem, der har ført protokollen/referatet.

4.3 Protokollen/referatet underskrives af Jægerråds bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmer, der ikke har deltaget i et protokolleret/refereret møde, skal i protokollen/referatet anføre, at de har læst protokollen/referatet, jf. 2.5.

4.4 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i Jægerrådsbestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening og begrundelsen derfor tilført protokollen/referatet.

5 Kompetence

5.1 Jægerrådsbestyrelsen:

• varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”

• arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen

• søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer

• varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger oprettet foreninger, hvor der er behov herfor

• arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse

• fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen

• er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen

• medvirker ved arrangement af f.eks. flugtskydning, markprøver, riffelskydning m.v. i samarbejde med kredsen

5.2 Ved hvert bestyrelsesmøde aflægger formanden beretning om Jægerrådets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

5.3 Ved hvert bestyrelsesmøde giver medlemmet af de grønne råd en orientering om arbejdet i rådet.

5.4 Hvert enkelt bestyrelsesmedlem drager omsorg for, at materiale, som han har modtaget i forbindelse med sin funktion i Jægerrådsbestyrelsen, ikke kommer uvedkommende i hænde.

6 Tegningsregler, attestation

6.1 Jægerrådet tegnes af formanden.

6.2 Jægerrådsformanden er berettiget til at attestere bilag (anvise til betaling) jf. “Retningslinjer for den økonomiske forvaltning af Jægerrådet”. Der kan af Jægerrådsbestyrelsen gives prokura til, at to andre af kredsens bestyrelsesmedlemmer i forening kan attestere.

6.3 Samtlige udgifter refunderes af økonomiafdelingen ud fra de af formanden attesterede bilag.

7 Jægerrådets årsmøder

7.1 Jægerrådsformanden indkalder til Jægerrådets årsmøder.

7.2 Det ordinære årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

7.3 Dagsordnen skal som minimum omfatte følgende:

 

1.Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning

3. Valg af formand

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning

5. Indstilling af kandidater til HB.

6. indstilling af delegerede ti Rep. Mødet

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt

 

7.4. Kandidater til Danmarks Jægerforbund Koldings Formandspost skal skriftlig meddeles formanden med kopi til næstformand senest 4 uger før mødet.

Offentliggørelse af kandidater skal herefter på ske 3 uger før mødet på Danmarks Jægerforbund Kolding hjemmesiden samt under forenings medelser på dj hjemmesiden8 Udlevering af forretningsordenen mv.

8.1 Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf. De skal ligeledes have udleveret et eksemplar af Jægerforbundets vedtægter.

8.2 Forretningsordenen indføres i forhandlingsprotokollen/referatet.

8.3 Den af Jægerrådsbestyrelsen vedtagne forretningsorden skal indsendes til Jægerforbundets hovedkontor til hovedbestyrelsens godkendelse.

8.4 Denne forretningsorden træder i kraft den 1.feb. 2015

Ovenstående er vedtaget på årsmødet i Kolding den 14/01 2015.